Så ska fler nå sina mål i gymnasiet

Mer än var fjärde som börjar gymnasiet når inte examen inom fem år. Foto: Adobe Stock

Alltför många ungdomar lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. En utredning ger förslag på hur de ska komma vidare till exempelvis komvux och andra alternativ.

Regeringens särskilda utredare Katrin Stjernfeldt Jammeh har lämnat betänkadet om hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Åtgärderna ska syfta till att förbättra möjligheterna till arbete eller vidare studier.

Ett fokus är att underlätta övergången mellan gymnasieskolan och komvux. Andra förslag handlar om att tydliggöra och utveckla yrkespaketen.

Totalt 28 procent av eleverna i gymnasieskolans nationella program och introduktionsprogram når inte examen inom fem år. Bland dessa har drygt hälften läst i år 3 på ett nationellt program. De övriga har läst högst år 2 på nationellt program eller enbart introduktionsprogram. Knappt hälften från introduktionsprogrammen går över till något nationellt program inom fem år.

Svårt etablera sig utan gymnasieexamen

När utbildningsminister Anna Ekström tog emot betänkandet före sommaren varnade hon för vilka följder det kan bli för unga som saknar en gymnasieexamen. Till exempel arbetslöshet och i förlängningen gängkriminalitet.
– Utan en gymnasieexamen är det svårt att etablera sig och få en fast förankring i arbetslivet. I områden där många inte klarar gymnasieskolan kan det spridas en hopplöshet och det kan bidra till gängkriminalitet.

Titeln på utredningen är ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning.” Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas från den 1 juli 2024.

Några förslag i utredningen

  • Det ska införas en definition i skollagen av sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) som kan tillämpas för utbildning på introduktionsprogram. Minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet ska föreskrivas.
  • Det ska införas en skyldighet i skollagen att erbjuda ett avslutande vägledningssamtal till elever som lämnar gymnasieskolan utan att ha nått examen och till samtliga elever som lämnar gymnasiesärskolan. I samtalen ska bland annat möjligheter till komvux och folkhögskola kunna presenteras.
  • Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven, som möjliggör att yngre elever tas emot i komvux, ska justeras samt föras upp från förordning om vuxenutbildning till skollag.