Läraren måste ha inflytande i sin kompetensutveckling

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Skolornas huvudmän måste ge yrkesläraren möjligheter att hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen så att eleverna får en adekvat utbildning.
Det betonar Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Ett par år efter att en yrkeslärare har tagit lärarexamen så riskerar en del kunskaper från tidigare yrke att bli inaktuella. Bland annat till följd av den digitala utvecklingen och andra förändringar inom olika yrkesområden. Påfyllning med kompetensutveckling är därför viktig.

Den enskilde läraren måste också ha ett inflytande i vilken kompetensutveckling som ska ges.

– Lärarna måste ges aktuella kunskaper för de yrken de utbildar eleverna för. Det gäller samtliga yrkeslärargrupper och yrkessfärer från industri till vård. Det är inte hållbart i längden att man som yrkeslärare ska nödgas hålla kvar de kontakter som man byggde upp i sitt förra yrke, säger Maria Rönn, gymnasielärare och förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Huvudmännen måste vara öppna för att ge kompetensutveckling i olika former. Det kan till exempel vara att avsätta tid för arbetsplatsbesök där eleverna har apl eller hos andra arbetsgivare. Viktigt är också att ha kontakter med olika branschråd. Dialog mellan skolan och arbetsliv i branschråd är en nyckel till framgång, menar Maria Rönn.

– Den enskilde läraren måste också ha ett inflytande i vilken kompetensutveckling som ska ges. Det är läraren som har fingertoppskänslan. Det handlar om att lärarna ska kunna ge eleverna en utbildning som är adekvat. Något som också är av yttersta intresse för huvudmannen, säger Maria Rönn.

Hon betonar att man på nationell nivå bör se över möjligheterna till kompetensutveckling. Hon hoppas att det kommande professionsprogrammet kan bli en del av lösningen.

– Med ett sådant helhetsgrepp är det lättare komma upp i volymer för att utveckla kompetensen hos yrkeslärarna.

Program med karriärsteg

Professionsprogrammet syftar till att öka läraryrkets attraktionskraft och stärka det pedagogiska ledarskapet genom att skapa förutsättningar för lärares, förskollärares och skol­ledares professionella utveckling genom hela yrkeslivet.

Det innebär nationellt reglerade karriär­steg för lärare och förskollärare, med tydliga kriterier och kompetensbeskrivningar för varje nivå.