Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Detta gäller för övertid till följd av pandemin

Utmaningarna är stora i att undervisa på distans. Men lärarna kan inte beordras att jobba över om behovet har varit känt sedan länge. Foto: Colourbox

Utbildningsskulden växer till följd av pandemin.
Det väcker frågan om arbetsgivaren kan beordra övertid och arbete på helger och lov? Det beror på omständigheterna, men det finns regler och de ska följas, betonar Lärarförbundet.

Distansundervisningen bidrar till svårigheter att hinna med alla moment. Inte minst är praktiska delar svåra att undervisa i på skärm. Det har i många skolor skapat en slags utbildningsskuld.

Vilka krav kan då skolledningar ställa på sina lärare i pandemitider? Vi bad Robban Nilsson, ombudsman på enheten för avtal och juridik på Lärarförbundet, att räta ut några frågetecken kring arbetstid och övertid för lärare med ferieanställning.

– Till att börja med är det viktigt att konstatera att samma villkor gäller som innan pandemin. Det viktigare än någonsin att ha koll på dem, säger han.

Totalt 1 360 timmar

Normalt fördelas den reglerade årsarbetstiden, 1360 timmar, på 194 dagar. Kan arbetsgivare beordra lärare att jobba mer?

– Ja och nej. Ja - om det uppstår behov i verksamheten som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Nej – inte om behovet varit känt och kan åtgärdas genom att prioritera om arbetsuppgifter, organisera om arbetet eller utöka bemanningen. Att komma till rätta med utbildningsskulden är ett sådant känt behov. 

När kan arbetsgivaren begära att jag ska arbeta? Kvällar? Helger? Lov? 

– Lärarens reglerade arbetstid ska förläggas i samband med elevernas läsår och normalt dagtid, måndag till fredag. Öppet hus, kompetensutveckling eller vissa möten är vanliga exempel på undantag då arbete förläggs kvällstid, någon gång på helger eller dagar under arbetsåret när eleverna har lov.

– Skulle arbetsgivaren vilja förlägga mer reglerad arbetstid på kvällar och helger ska detta förhandlas innan något beslut tas.

Kompensation

Beordrat övertidsarbete medför en lönekompensation. Hur stor är den?

– Det beror på kollektivavtalet, den exakta ersättningen finns angiven i respektive avtal. Om rätten till ersättning ifrågasätts kan läraren vända sig till Lärarförbundet Kontakt för att få stöd.

Kan en lärare bli beordrad att jobba i en annan skola i kommunen?

– Ja, som lärare är du normalt inte anställd på en viss arbetsplats utan hos en arbetsgivare. Har arbetsgivaren fler skolor på orten är detta möjligt. Men att begära att en lärare ska arbeta på en annan skola är mer ingripande än vad man kanske i första skedet inser. Om förflyttningen är annat än tillfällig ska den förhandlas. Och om läraren motsätter sig flytten så måste arbetsgivaren ha goda grunder för beslutet.

Utgår någon kompensation för flytten?

– Nej, normalt inte. Men det går alltid att diskutera vilka förutsättningar som behövs för att förändringen ska fungera för bägge parter.

LÄS ÄVEN:

Pandemins järngrepp minskar elevernas motivation

Pandemin hindrar apl på yrkesprogram