Naturbruk ett ämne med nya utmaningar

Foto: Getty Images

Ämnet naturbruk står inför mängder av nya utmaningar, inte minst klimatförändringarna.

Naturbruk

Undervisningen i ämnet naturbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturbrukets olika miljöer och branscher, dess förutsättningar och villkor samt om hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling. Eleverna ska också få färdigheter i att köra någon basmaskin inom naturbruket.

(Skolverket)

Skogsbränder vanligare

Klimatförändringarna ökar risken för olika typer av skogsskador. Marktorka kommer att bli mer vanligt. Det ökar risken för insektsangrepp och skogsbränder. Ett varmare klimat gör också att nya skadeinsekter kan komma att etablera sig i landet. Regeringen har därför gett Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen i uppdrag att förebygga, motverka och övervaka skogsskador.

Läckage från gödsel

En stor utmaning inom lantbruket är att minska läckage av fosfor från odlingsmarken. Nya beräkningar visar att läckaget från marken minskar mer än tidigare bedömningar visat. Några metoder att minska läckagen är att anlägga dammar som fångar upp fosfor och minskad gödsling av åkrar.

(LRF)

Trädgård dämpar stress

Forskning har visat att rehabilitering i trädgård med tillgång till natur kan ge snabbare återgång i arbete. Det framgår också i en rapport från Sveriges lantbruks­universitet. Enligt Folkhälsomyndigheten upplever sju procent av den vuxna befolkningen allvarlig psykisk påfrestning och många av dessa blir sjukskrivna för ut­mattningssyndrom.

Allt färre djur på gårdar

Antalet djur på svenska gårdar har minskat i antal på senare år, visar Jordbruksverkets siffror. Ett undantag är fjäderfän där antalet slaktkycklingar har ökat med cirka 20 procent sedan 2016 medan antalet höns ökat med cirka tre procent. Antalet nötkreatur har minskat med ca 2 procent och antalet får med 13 procent sedan 2016. Undersökningen avser djurantalet i juni månad 2020.