Återkoppling ett kraftfullt verktyg

Med boken Åter­koppling – stöd, stimulans och lust att lära vill Helena Wallberg vill genom frågor väcka tankar som leder till lärande.

Hur kan frågeställningar motivera eleverna att anstränga sig? Hur hänger återkoppling ihop med elevhälsoarbetet? Hur kan kamratrespons organiseras? Hur får vi lärare återkoppling från kollegor och från våra elever?

Helena Wallberg vill genom frågor väcka tankar som leder till lärande. Bokens kapitel tar upp kultur för återkoppling, konsten att ställa under­sökande frågor, återkoppling för att skapa strategier i början av arbetet, formativ och summativ bedömning, återkoppling för att utveckla elevernas fokus, ansträngning och resonemang.

Här finns också exempel från klassrum. Boken är en reviderad nyutgåva med uppdaterad forskning och omarbetade texter som vänder sig till lärare i grundskola och gymnasiet.