Checklista: att tänka på vid övergångar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Varje övergång kommer med sina egna specifika ­utmaningar. Här listar vi de viktigaste punkterna för varje typ av överlämning.

Illustration: Saga Bergebo

Förskola till förskoleklass

Förändringar:

 • Skolan har fler elever och vuxna än förskolan. Klassen är större och det finns färre vuxna att vända sig till.
 • Nya krav ställs på barnets självständighet och förmåga att ta eget ansvar.
 • Arbetsdagen är schemalagd.
 • Lunch och mellanmål äts i stor matsal.
 • Eleven tar del av två verksamheter – skola och fritidshem.
 • Rasterna ställer krav på socialt samspel med andra barn.
 • Att tänka på:

  • Samarbete mellan överlämnande förskola, mottagande skola och vårdnadshavare.
  • Gör en individuell plan för överlämning av barn i behov av särskilt stöd. Involvera eventuell extern instans, till exempel habiliteringen.
  • Genomtänkta gruppsammansättningar.
  • Presentera en tydlig struktur för dagen – ”så här gör vi”.
  • Besök barnen i förskolan. Låt också barnen besöka skolan.
  • Möjliggör inskolning till fritids före skolstart.
  • Kartlägg kritiska platser, såsom tambur och omklädningsrum.
  • Barnens delaktighet.
  • Överväg noga innan det som grundlagts sett till samspels­processer och kamratrelationer bryts upp.

   Förskoleklass till årskurs 1

   Förändringar:

   • Eleven ska nå kunskapskrav i att läsa, skriva och räkna.
   • Flera olika ämnen står på schemat och eleven bedöms i dem.
   • Arbetspass pågår hela skol­dagen.
   • Klassrummet har bänkar och bord.
   • Eleven förväntas hålla ordning på sina saker och kunna lyssna och ta instruktioner.
   • Mer stillasittande ställer högre krav på koncentration och turtagning.
   • Att tänka på:

    • Denna andra övergång på kort tid kan vara svår för vissa barn. Det kan påverka läs- och skriv­utvecklingen.
    • Träna turtagning, till exempel att räcka upp handen för att få ordet.
    • Tydliggör schemat, gärna med bilder.
    • Variera teori och praktik, till exempel genom utomhus­pedagogik.
    • Samverka med förskoleklass och fritidshem.
    • Dela gärna upp gruppen i halvklass.
    • Låt eleverna börja bygga relationen till läraren redan på våren.
    • Gruppsammansättning och relationsskapande. Överväg noga innan det som grundlagts sett till samspelsprocesser och kamratrelationer bryts upp.
    • Elevernas delaktighet.
    • Årskurs 3 till 4

     Förändringar:

     • Kunskapskraven ökar markant.
     • Skoldagen blir längre.
     • Fler förflyttningar sker under dagen.
     • Textmängden ökar och undervisningen blir mer abstrakt i till exempel matematik.
     • Mer prov och bedömning.
     • Illustration: Saga Bergebo

      Att tänka på:

      • Var extra uppmärksam på elever med läs- och skrivsvårigheter när läsandet används mer för lärande än tidigare.
      • Organisationen är viktig. Se över schemat och resursfördelningen.
      • Kartlägg kritiska situationer, stunder och platser under skoldagen.
      • Dokumentation: individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram, anpassningar med mera.
      • Elevernas delaktighet.
      • Årskurs 6 till 7

       Förändringar:

       • Elever från olika skolor blandas i nya klasser.
       • Fler ämneslärare att förhålla sig till.
       • Eleven får betyg varje termin.
       • Skolans kontakt med vårdnadshavare minskar.
       • Undervisningen sker i många olika klassrum.
       • Större frihet på rasterna, och därmed eget ansvar.
       • Eleven förväntas kunna strukturera sina studier själv.
       • Starkt socialt tryck mellan elever.
       • Att tänka på:

        • Elever som har svårt med exekutiva funktioner kan få stora svårigheter när de ska ta emot instruktioner från många olika lärare.
        • Låt inte information om elever försvinna i den här övergången. Minskat antal åtgärdsprogram tyder på att det finns en risk för det, enligt Skolverket.
        • Möt elever i behov av särskilt stöd och deras föräldrar redan på vårterminen.
        • Dokumentation: individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram, anpassningar med mera.
        • Återkoppla till överlämnande skola i september. Hur blev det?
        • Elevernas delaktighet.
        • Årskurs 9 till gymnasiet

         Förändringar:

         • Elever kan vilja ha en nystart och inte vara öppna med tidigare svårigheter.
         • Många väljer en skola i en annan kommun, vilket kan försvåra informationsutbytet.
         • Elever och skolor vet inte vilken utbildning eleven kommer att gå på förrän sent på våren då slutbetygen är satta.
         • Skol- och programbyten är vanligt under den första terminen på gymnasiet.
         • Att tänka på:

          • Studie- och yrkesvägledaren är en central person att samverka med.
          • Överlämningsaktiviteter är viktiga även här, men blir ofta inte av.
          • Eleverna är fortfarande i en ålder där de vill passa in och söker sin identitet i förhållande till andra.
          • Fånga snabbt upp elever i behov av stöd.
          • Kontakta vid behov elevens förra skola.
          • Elevernas delaktighet.