Tydligt ledarskap viktigt när insatser ska sättas in

Inger Andersson och Kristin Andersson, speciallärare och rektor på Frödingskolan i Karlstad. Foto: Linn Malmén

Ska eleven gå iväg med specialläraren eller jobba med specialpedagogens uppgifter inne i klassrummet? Den sortens vägval måste baseras på elevens behov. Det är viktigt att rektor kan stå upp för elevhälsans bedömning, menar Frödingskolans rektor Kristin Andersson.

– Det är inte läraren som bestämmer!

Kristin Andersson, rektor på Frödingskolan i Karlstad, börjar samtalet med att provocera medvetet. Men hon har ett syfte.

Samtalet gäller hur lärares önskemål om att få speciallärare till gruppen ofta besvaras med att de får en special­pedagog i stället, och hur lätt detta kan orsaka missförstånd och konflikter.

– När behoven av stöd i klassrummet är så vitt skilda tänker många att en speciallärare som de facto tar med sig de svaga eleverna ut är den bästa lösningen, och jag måste erkänna att jag själv resonerat så under en stor del av min karriär, säger Kristin Andersson. Jag tänkte att det borde gynna alla parter. Men jag inser nu att styrkan i en klass där alla är inkluderade oftast är ännu viktigare.

Specialpedagogen har helhetsbilden

När en lärare kräver att elever ska lämna klassrummet och få sin undervisning av en speciallärare är det viktigt att den som styr situationen är någon som har hela den övergripande bilden av den. Och det är specialpedagogen, som tänker till kring alla de olika arenor eleven befinner sig på under en skoldag, som har möjligheten och uppdraget att följa både elev och grupp och som utifrån den helheten kan rikta kraften som finns hos en speciallärare.

– Här kan det snabbt uppstå en konflikt mellan lärare och rektor. Ett beslut att inte sätta in en speciallärare tolkas lätt som att det handlar om ekonomiska resurser. Även om hela elevhälsoteamet står bakom bedömningen är det rektor som måste ta det beslutande ansvaret och kunna motivera och ställa upp med andra insatser för den enskilda pedagogen.

Det är viktigt att hela skoldagen fungerar, och special­läraren ska inte vara enda nyckeln till elevens dag.

Kristin Andersson, rektor

Samtidigt är det ju fortfarande läraren i klassrummet som måste äga relationen med eleven, inte en speciallärare eller specialpedagog.

– Det blir lätt att relationen byggs en-till-en mellan elev och speciallärare, vilket i sig är positivt. Men det är viktigt att hela skoldagen fungerar, och special­läraren ska inte vara enda nyckeln till elevens dag. Vi måste skapa en tillgänglig lärmiljö som gör att alla vuxna som träffar eleverna skapar de relationer som krävs för att nå fram.

Inger Andersson är speciallärare på Frödingskolan. Hon berättar om hur vanligt det är att lärare förväntar sig att det ska finnas enskild undervisning för stökiga och krävande elever.

Insatserna vi som speciallärare gör måste alltid vara kopplade till elevens kunskapsutveckling.

Specialläraren Inger Andersson

– Men att allt måste vara behovsanpassat betyder ju inte att lärarens eller gruppens behov ska styra, säger hon. Många glömmer att enskild undervisning är en lagreglerad insatsform som alltid utgår från elevens behov. Ibland kan en utåtagerande elev givetvis vara i behov av ett mindre sammanhang för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Men det måste bestämmas av elevens behov av en miljö fri från distraktioner, inget annat. Insatserna vi som speciallärare gör måste alltid vara kopplade till elevens kunskapsutveckling. Vi är ingen ”obs-verksamhet” för att det ska bli lugnare i den stora gruppen.

Bra med team lett av specialpedagog

Rektor Kristin Andersson exemp­lifierar med ett rättsfall där Skolinspektionen granskade hur en skola skilt ett antal högpresterande, men våldsamma, elever från klassen och skapat en liten grupp bara för dem. Skolinspektionen menade att det hade karaktären av straff, snarare än av att gagna elevernas möjligheter till lärande.

– Det optimala är ett team som leds av en specialpedagog som riktar ut speciallärare i verksamheten, säger Kristin Andersson. Specialpedagoger som får skriva åtgärdsprogram för glatta livet! Specialpedagogen får endast i extrema fall ta över ansvaret från klasslärare och arbetslag. Det kan då handla om elever som är sjukskrivna eller hemmasittare och därmed saknar fast anknytning till klassen.

– Som rektor gäller det att kunna stå upp och förklara, resonera och motivera sina beslut inför arbetslagen, avslutar Kristin Andersson. Annars riskerar man att bygga hinder för varandra. Och det gynnar verkligen inte eleverna.

LÄS ÄVEN

Hitta rätt språknycklar i särskolan

Debatt: BUP behöver ta ett större ansvar i skolan

Skolan som storsatsar på specialpedagoger