Många huvudmän ovetande om bedömningsstöd

Utöver kursplanernas kunskapskrav är de obligatoriska bedömningsstöden grundsärskolans enda befintliga styrmedel, och därför särskilt viktiga.

När Skolinspektionen undersökte hur 35 grundsärskolor använder de obligatoriska bedömningsstöden visade det sig att en fjärdedel av huvudmännen inte kände till deras existens. Det positiva var att kunskapen generellt var god – och ökade ytterligare i samband med tillsynen.

Skolinspektionen skriver i ett PM om tillsynen att oavsett skolform så ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, och att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

De obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan är till för att tidigt identifiera dels de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven, dels de som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt. Utöver kursplanernas kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 är de obligatoriska bedömningsstöden grundsärskolans enda befintliga styrmedel, och därför särskilt viktiga.

Skolinspektionen sammanfattar sina viktigaste iakttagelser i fyra punkter:

  • De flesta granskade skolenheter använder bedömningsstöden.
  • Ungefär en fjärdedel av huvudmännen kontrollerade inte att bedömningsstöden användes. Att uppföljningen uteblev berodde i huvudsak på att huvudmännen inte kände till att det finns obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan.
  • Vid tillsynen har framkommit att de huvudmän som genomför kontroll vanligtvis genomför den i slutet av läsåret. Med ett sådant förfarande finns en risk att kontrollen endast leder till ett konstaterande av rådande läge, utan att det finns en reell möjlighet att under läsåret uppnå att bedömningsstöden används och att syftet med dessa uppnås.
  • Det finns ett stort intresse för bedömningsstöden och förbättringar har skett i samband med tillsynen.

Läs hela Skolinspektionens PM här:

Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i grundsärskolan

 

LÄS ÄVEN

Han är ny BEO på Skolinspektionen

Synlig lektionsstruktur skapar trygghet

Lärandet står på spel

Grundskolan blir allt dyrare – men inte specialskolorna

Från knäckt psyke till knäckt läskod