Så ska elever med dubbla läroplaner hjälpas

Foto: Frida Rönnholm, Getty Images

Therese Lindahl, rådgivare­ på SPSM, har tagit fram ett nytt studiepaket för att hjälpa skolor att ge integre­rade ­ele­ver med dubbla läroplaner­ bra undervisning.

Vilka har nytta av studiepaketet? 

– En femtedel av eleverna som tillhör grundsärskolans målgrupp går integrerade i dag. Studiepaketet är ett stöd för rektor, speciallärare, specialpedagog och lärare i hur de kan planera och lägga upp undervisning, betyg och bedömning. Det är också ett stöd för läraren och arbetslaget som ska undervisa utifrån dubbla läroplaner. Det är också viktigt för rektorer och skolhuvudmän som behöver planera för och se till att det finns tillräckliga resurser. 

Vilka problem kan uppstå med dubbla läroplaner? 

– Att lärare inte får tid att sätta sig in i hur man kan undervisa och arbeta i klassen, eller får bra stöd från hela skolans organisation med resurspersoner och elevhälsa. Om läraren blir ensam finns en risk att inte hinna med, och att enbart en resursperson utan lärarbehörighet ger berörda elever undervisning. 

Varför lanserar ni detta nu? 

–  SPSM har haft kurser och utbildningar i det här ämnet i sex års tid och det är högt tryck på de träffarna. I de sammanhangen kommer det upp så många goda och inspirerande exempel från lärare och skolor med undervisning utifrån dubbla läroplaner. Vi har också sett i utvärderingarna av våra utbildningar att det är bra att träffa andra lärare i samma situation. Vi har samlat de goda erfarenheterna.

LÄS ÄVEN

SPSM fortbildar lärare som jobbar efter dubbla läroplaner

Dubbla läroplaner utmaning för lärare

Särskild undervisningsgrupp ger bättre studiero

Satsning på övergripande specialpedagog sprider sig