Årets sista boktips från Specialpedagogik

Fem inspirerande fackböcker.

Vi har hittat läsvärda böcker om bland annat sexualitet och hemmasittare.

En väg tillbaka för hemmasittare

Borta bra ... om hemmasitteri av Björn Wrangsjö och Nils Åhlund (Student­litteratur)

Här får vi följa fem fiktiva elever som av olika anledningar blivit hemmasittare, och där både skola och barn- och ungdomspsykiatri uttömt sina resurser. Då kan det bli aktuellt att engagera en skolform där behandlande resurser inkluderas, i form av hemmasittarteam där familje- och individualpsykoterapeuter och miljöpedagoger ingår för att stötta eleverna att ta sig tillbaka till skolan. I boken beskriver författarna sina mångåriga erfarenheter och kunskaper om dessa processer. Läs om olika typer av skolfrånvaro, grupper och grupprocesser i klassen och skolan, lärarens gruppledarskap, nätverk som familj, kompisar och släktingar, organisation och verksamhet i behandlingsskolor som är speciellt utformade för att nå dessa hemmasittare.

Stötta dem som har svårt för matte

Elever i matematiksvårigheter av Ingemar Karlsson (Student­litteratur)

Bokens innehåll bygger på författarens forskning och avhandling om elever som har matematiksvårigheter i skolan. Han redogör för olika förklaringar till matematiksvårigheter och låga prestationer i ämnet, samt hur omfattande problemet är. Men han ger också konkreta förslag på åtgärder, insatser och hur man kan lägga upp arbetet för att förändra undervisningen för dessa elever. Allt för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att eleverna ska lyckas i ämnet. Kapitlen tar upp matematikängslan, elevernas och lärarnas syn på arbetsmiljön, matematikresultat för migrantelever, kognitiva svårigheter, dyskalkyli, matematikstörning, specialpedagogiska insatser, diagnostiskt arbetssätt, kognitiv träning och att stärka elevernas självbild.

Förebyggande mot kränkningar

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar av Jan Melander (Norstedts Juridik)

Skolan är Sveriges största arbetsplats där dagligen två miljoner elever och vuxna möts. Denna bok kan ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar. Skolans rättsliga ansvar förklaras och juridiska resonemang illustreras med exempel från skolans vardag. I denna omarbetade utgåva har en fördjupning tillkommit om att utsatta elever ska få rätt hjälp och att lärare ska känna sig trygga i hur de ska hantera elever som beter sig illa. Här finns också konkreta råd, som tar avstamp både i juridiken och i beteendevetenskaplig forskning, hur man hanterar konflikter och krävande situationer i skolan. Författaren presenterar också framgångsfaktorer för en trygg skola.

Verktyg för samsyn på lösningar

Elevhälsa med kartläggning som verktyg av Jenny Karlsson och Anna Morell (Gothia)

”Lärare, elevhälsa och fritidspedagoger behöver bli funktionskompetenta för att tillsammans kunna skapa bättre förutsättningar för lärandet hos alla elever”, säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell. Funktionskompetens innebär att man har kunskap om förmågorna och förstår hur eventuella brister påverkar elevens förmågor. Författarna betonar vikten av att alla pedagoger har ett gemensamt språk och synsätt, och att all skolpersonal involveras för att gemensamt skapa en lärmiljö som eleverna klarar av och upplever sig kompetenta i. Konkret beskrivs hur man kan skapa tillgängliga lärmiljöer, bygga strukturer och kartlägga elevers förmågor för att förstå både gruppens och elevernas behov och vilka anpassningar som behöver göras. I boken bjuds också på reflektionsfrågor som författarna hoppas ska stimulera det kollegiala lärandet. Läs också Specialpedagogiks artikel om hur Karlsson och Morell hjälpte en skola i Örebro, där de är anställda.

Att möta relationer och sexualitet

Sexualitet och relationer av Simon Ceder, Karin Gunnarsson och Lisa Öhman m fl (Student­litteratur)

Fem forskare med lärarbakgrund tar med denna bok ett gemensamt helhetsgrepp på skolans uppdrag vad gäller kunskapsområdet sexualitet och relationer. De fokuserar på perspektiv och ingångar till undervisning för att stödja lärarna i uppdraget. Med didaktiska frågor undersöks hur kunskapsområdet kan behandlas i den praktiska undervisningen och hur utmaningar kan bemötas. Läs om risk- och friskperspektiv, skolans hälsofrämjande arbete, digitala relationer, normkritisk pedagogik, våld och utsatthet, pornografi, hedersnormer, utsatthet i minoritetsgrupper, elevhälsans roll, vänskap och tvåsamhet. Vikten av samarbete mellan all skolpersonal betonas. Boken riktar sig till samtliga årskurser med tyngdpunkt på grundskolans senare år.

Dessutom: Tre böcker för barn

Stjärnan som var rädd för publiken
Lars Klintwall och Amanda LeCorney 
(Natur & Kultur)

Bilderbok skriven av psykolog som vill stötta oroliga barn, 3–8 år, som undviker alla situationer som väcker obehag. Med små steg kan man utmana rädslorna, sin sociala ångest, och kanske våga gå på barnkalaset till slut.

Som vanligt, Einar? 
Eva Arnström Sundman 
(Visto förlag)

På rasten i skolan spelar alla barn fotboll som vanligt. Men inte Einar. Han är hellre i sin lugna koja. Han önskar att han hade en kompis som också ville ha det tyst och lugnt. Plötsligt hörs steg utanför kojan ... en barnröst säger: Hej!

När Otto skulle ... 
Petronella Lindqvist och Einar Georgesson
(Cordis Förlag)

En bokserie som vänder sig till 9–12-åringar som befinner sig inom autismspektrum. De pedagogiska berättelserna beskriver vardagliga problem som kan uppstå och visar tänkbara lösningar, ofta med en gnutta humor.

LÄS ÄVEN

Ny bok om samarbete

Diktera mera – specialpedagogtips på hjälpmedel

När det kokar över – hur får man avvisa elever?

”Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet”