Sök

Bokrecension: Verktyg för handledning

Illustration: Getty Images

Terése Österholms och Bo Hejlskov Elvéns guide till ärendehandledning är som gjord för specialpedagoger.

Författarna och psykologerna Terése Öster­holm och Bo Hejlskov Elvén har länge arbetat med ärendehandledning för personal inom skola, vård och omsorg. Den vanligaste formen är processhandledning med ett terapeutiskt syfte. Sådana insatser är inte de personalgrupper författarna möter i behov av – de undrar över personers beteenden och efterfrågar pedagogik.

Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg, av Bo Hejlskov Elvén, Terése Österholm (Studentlitteratur).

Så Österholm och Hejlskov Elvén började arbeta med att omvandla psykologisk kunskap till pedagogisk praxis, och därmed också skriva den  den bok de tyckte saknades, om vad ärendehandledning är och vilka verktyg man behöver.

Svårigheterna med att bemöta och förstå andra människor handlar om hur vi tänker om andra och oss själva och vilka förklaringar vi tillskriver andras beteende. Handledaren behöver se på handledningen utifrån personalens synsätt och deras kunskaper om annorlunda sätt att fungera.

En central utgångspunkt är synvändan, processen att gå från att anse att den andra beter sig illa med flit till att personen gör så gott hen kan. Det är en av de svåraste aspekterna att arbeta med. Som specialpedagog känner jag igen mig. Det är viktigt att starta där personalen befinner sig och inte skjuta över målet.

Hur vet man då som handledare att man är på rätt väg? Enligt författarna kan handledaren ställa sig följande frågor: Hur pratar personalen om personer och situationer? På vem läggs ansvaret? Hur försöker de sätta sig in i andras perspektiv? Hur reflekterar de kring sitt eget agerande?

Bra ärendehandledning är metodstödjande och utbildande och tillför personalen kunskap de tidigare inte haft. När personalen förstår att handledningen är ett forum för att skapa mer hanterbarhet och begriplighet har man kommit långt, skriver författarna i en avslutning.

”Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg” är full av kunskap och konkreta verktyg. Boken är en guldgruva för alla som arbetar med handledning.

3 böcker om kollegialt lärande

Kollegialt lärande
av Maja Lindqvist (Studentlitteratur)
Kollegialt lärande ses som en framgångsfaktor för att uppnå skolutveckling. Handledning är en viktig del för att utveckla samarbetet mellan olika yrkeskategorier och för att skapa samsyn och gemensamt yrkesspråk. Läs om grupprocesser, arbetssätt och metoder.

Allt ljus på teamet – en handbok
av Maria Åkerlund, Christian Jacobsson m fl (Natur & Kultur)
Syftet med denna bok är att uppmuntra organisationer att sätta ljuset på teamet och därmed upptäcka och använda sig av den potential och delade kunskap som alla team har tillgång till. Innehållet spänner från forskningsbaserad teori till praktiska verktyg.

Professionell kollegialitet
av Andy Hargreaves, Michael T. O’Connor (Studentlitteratur)
Författarna diskuterar här vikten av att utveckla professionell kollegialitet. Läs om kooperativt lärande, samarbete i glesbygdsområden, nätverkande och professionella lärandegemenskaper. De beskriver sina tio principer för professionell kollegialitet.