Boktips: Kreativa anpassningar

Ann-Katrin Swärd och Gunilla Westman Andersson är redaktörer för boken om anpassningar.

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Specialpedagogik i förskolan är ett område som ännu inte fått lika stort utrymme i litteraturen som specialpedagogik i skolan, men här fått en helt egen bok. I den inkluderande förskolan blir specialpedagogisk kompetens och systematiskt kvalitetsarbete viktigt, vilket författarna lyfter fram ur olika perspektiv. Bokens kapitel kan därför ibland upplevas som spretiga, många ämnen ska in från ett flertal olika författare, men helhetsperspektivet som framgår är också bokens styrka. 

Som förskollärare gäller det att vara medveten om vilken teori som ligger till grund för att bedöma barns olika beteenden i olika situationer. Tänkvärt i boken är hur våra föreställningar och teoretiska utgångspunkter är med om att positionera barn till att beskrivas som exempelvis utåtagerande, vilket kan leda till olika didaktiska konsekvenser. Det blir då viktigt att sätta dokumentation i relation till en teoretisk utgångspunkt.

Anpassa efter barnen i gruppen

Författarna definierar inte utbildning och undervisning som specialpedagogisk eller som ordinarie förskolepedagogik, utan lyfter vikten av att anpassa innehåll och miljö efter de barn som finns i barngruppen. Jag kan inte annat än tänka på situationen i Ukraina när författarna belyser hur rådande samhällsbild skapar synen på andra individer. Förskolan är ett viktigt stöd vid exempelvis trauma, där pedagogerna måste ta sig tid att lyssna och skapa positiva relationer. 

Jag stannar flera gånger upp i läsningen och reflekterar kring min egen yrkesroll och de barn i behov av särskilt stöd jag möter. De som enligt boken kan behöva större tillgång till kreativa lösningar för lärande. Jag tänker att alla möjligheter finns.

LÄS ÄVEN

Speciallärare: ”Handledningen börjar på golvet”

”Alla HVB-hem borde ha en specialpedagog!”

Dags att införa psykisk hälsa på skolschemat