Grundlig genomlysning av en inkluderande skola

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Med Nytorpsmodellen kan utanförskap och problematisk frånvaro förebyggas. Specialpedagog Margot Zakariasson läser en användbar bok som knyter ihop praktik och forskning.

Var ska man börja om man vill utveckla förutsättningarna så att ingen elev ska hamna i utanförskap? Detta står att läsa i inledningen till den här boken, som utgår ifrån ett framgångsrikt skolprojekt på Nytorpsskolan.

Författarna menar att nyckeln till framgång är att skapa KASAM – känsla av sammanhang och mening hos eleverna. Barn är olika och det är inte skolans uppgift att reducera olikheterna utan i stället organisera verksamheten därefter.

I min roll som specialpedagog har jag upplevt att lärare kan ha svårt att förstå hur lektionsupplägg kan leda till att det blir besvärligt för elever. Extra svårt är det när eleven är högpresterande i ämnen men det runt omkring får hen att må dåligt. Det behövs kunskap för att kunna se att ett negativt beteende handlar om en förmåga som ännu inte fungerar så bra.

Forskning visar att många elever med npf-diagnoser hamnar i utanförskap eller problematisk frånvaro. Författarna har valt att genomlysa detta grundligt. De menar:

– Att stress och svårigheter att möta de krav som ställs på en leder till en psykisk belastning och ökad risk för ohälsa.

– Att se till att elever får stöd att förstå och ta makt över sin skolsituation är ett sätt att förebygga ohälsa.

– Att ett hälsofrämjande arbetssätt innebär att man utgår från elevens förutsättningar och ser det som självklart att alla kan utvecklas.

– Att det är nödvändigt att arbeta kompensatoriskt, till exempel med tydlig planering och att minimera förändringar.

Ambitionen med bo­ken är att erbjuda strategier och metoder för att skapa optimala förutsättningar för varje elevs lärande. Men metoder är som verktyg i en verktygslåda. Hållbara hus byggs inte av verktyg, utan av duktiga hantverkare.

Mycket är kanske självklarheter, men när det knyts ihop med forskning upplever jag att det lyfter till en ny nivå.