Boktips: Bred kunskap för många

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Teorier, praktik och trender. Författaren Ann Ahlberg
tar ett ordentligt grepp om specialpedagogiken och
problematiserar en skola för alla.

Bild: Cecilia.

Boken är en bred beskrivning av det specialpedagogiska fältet utifrån ideologi och politik, vetenskap och teori samt verksamhet och praktik. Genom begreppen integrering, segregering och inkludering lyfter Ahlberg frågan om en skola för alla. Det specialpedagogiska forskningsfältet beskrivs utifrån en rad olika perspektiv där också en problematisering av några av de olika perspektiven tar form. Här återfinns olika teorier och teoribildning inom specialpedagogiken samt några av de trender som återfinns inom forskningen. När det kommer till specialpedagogik i verksamhet och praktik diskuterar författaren olika former av stöd och insatser för elever i behov av särskilt stöd.

 

Ann Ahlberg ger två konkreta exempel på projekt som haft till syfte att utveckla och söka kunskap om den egna praktiken. Forskare och aktiva lärare har arbetat tillsammans för att söka svar inom skolforskningen samt att leda skolutvecklingen framåt. Samarbetet mellan lärare och specialpedagog har fördjupats i projekten.

Avsnittet är konkret och söker svaren mellan empiri och teori. Vad gynnar elevernas lärande? Vad ger lärarna ny kompetens och andra vägar till reflektion och arbetssätt? Genom processerna delaktighet, kommunikation och lärande ges eleverna möjligheter att uppnå skolans kunskapskrav. De tre processerna utgör skolans grundbultar som möjliggör att eleven kan lyckas och fullfölja sin skolgång. Även de insatser som genomförts på pedagogisk och didaktisk nivå är av betydelse. De är i sin tur beroende av kommunikationen mellan ansvariga på olika nivåer inom verksamheten.

 

Boken i sin helhet ger en bra och övergripande grund till det specialpedagogiska kunskapsfältet – både för den som inte är insatt och den som sedan tidigare är något bevandrad inom specialpedagogiken. För studenten ger den en bild av vad specialpedagogik och specialpedagogiska frågor kan innebära samtidigt som den yrkesverksamme pedagogen har nytta av hur teori kan länkas ihop med den egna praktiken. Genom att arbeta med skolutveckling på skolan och kanske också tillsammans med skolforskare kan viktig kunskap inhämtas och verksamheten utvecklas.