Sök

Handbok i att ge alla elever särskilt stöd

Illustration: Getty Images

Specialpedagogik är inte till för bara några få, utan för alla – även alla lärare.

Inga lösryckta tips och goda råd kan lösa elevers svårigheter och hinder. Man måste börja arbeta från grunden och inse vikten av lärares ­reflektion och eftertanke, enskilt och tillsammans. Om detta ska förverkligas behöver det schemaläggas på samma sätt som planeringstid.

Specialpedagogik i praktiken, av Eva Helin Henriksson, Ingela Ulvestig, Carina Persson, Annika Norlin, Susanne Ivarsson Borg (Studentlitteratur)<br />

Detta slås fast direkt av de fem erfarna special­pedagoger och speciallärare som skrivit denna bok om vad arbete med specialpedagogiskt perspektiv är i praktiken. De har utgått från ett relationellt perspektiv – elever i svårigheter är ett gemensamt ansvar för alla som arbetar i skolan. En annan utgångspunkt har varit den sociokulturella grundtanken att lärare arbetar tillsammans och lär av och med varandra.

Specialpedagogik är inte en särskild pedagogik för vissa elever utan något som angår alla som arbetar i skolan. Den bidrar till att skolan och lärarna har möjlighet att möta den naturliga variationen av elever och deras olikheter. Om man som lärare använder sig av variationen i elevgruppen för att skapa möjligheter till lärande och stimulans blir inte det primära att lägga fokus på det avvikande och försöka anpassa eleverna till verksamheten i klassen, utan att synliggöra det som fungerar för eleven och gruppen och se vägar framåt för fortsatt utveckling.

Mycket av det som boken förmedlar – kring exempelvis motivation och lust att lära, nödvändigheten med struktur i all undervisning och läs- och skrivsvårigheter – känner jag igen från mina 30 år som lärare och specialpedagog. Men det finns också sådant som ger mig nya tankar, som avsnittet om ”det pedagogiska kontraktet”, det vill säga om att projicera en förväntan om en tro på alla elever: ”Jag tror att du kommer att lära dig och klara det här bra. Att du lyckas är viktigt för mig.”

Praktiska erfarenheter blandas med forskning och gör boken till en handbok för verksamma lärare samtidigt som den lämpar sig som kurs­litteratur på lärarutbildningen.

3 böcker om elevhälsa

Lyssna, reagera och agera
Av Ann-Marie Markström, Ann-Charlotte Münger
(Studentlitteratur)
Hur identifierar man barn som upplever våld i familjen – vilka signaler ska uppmärksammas och vad kan de betyda? Vilket formellt ansvar har skolan? Hur kan skolan skydda och stödja dessa barn? Författarna önskar stötta pedagoger och öka deras kunskaper.

Skolkurator 2.0 – må bra, prestera bra
Hilda Johnsson
(Gothia)
Att prata med alla barn i skolan om psykisk hälsa och psykosociala frågor gör att man fångar upp fler elever. Hilda Johnsson, skolkurator, har tagit fram en modell och handledning för hur man kan jobba med detta i klassrummet.

Process­orienterad elevhälsa
Jonas Askne
(Studentlitteratur)
Här beskrivs hur kartläggning av elevhälsans processer och rutiner kan skapa möjligheter för de olika professionerna att få en ökad samsyn och förbättrad samverkan – och för hela skolan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och utgå från elevers behov.