”Skolan har tappat fokus på det sociala klimatet”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, arbetar med att utveckla ett verktyg för att kartlägga hur eleverna mår i klassrummet.

Mara Westling Allodi Foto: Ylva Sundgren

Du har fått pengar från Vetenskapsrådet till dina studier. Vad vill du undersöka?

– Det sociala och emotionella klimatet i klassrummet, alltså hur eleverna mår när de är där och lär sig saker och hur relationerna och samspelet ser ut mellan lärare och elever.

Du har en teori om att skolreformer, som decent­ralisering och marknadstänkande, har gjort det svårare för elever i behov av särskilt stöd. Hur?

– Det finns studier som visar att reformerna inte bara har förändrat skolans organisation, utan även lett till ett skifte i värderingar och attityder. Lärarna kan ha tappat fokus på det sociala klimatet.

Varför?

– Jag tror att organisationen har lett till det, i dag är det hela tiden fokus på att mäta prestationer och uppnå mål. Skolan är inte utformad för att sätta elevernas grundläggande behov i första rummet. Flera studier visar att de svenska eleverna mår sämre än i exempelvis Norge, Danmark och Finland. Elever i behov av stöd riskerar att drabbas först om skolan har ett hårt organisatoriskt klimat.

Finns det inga goda skol­exempel i Sverige?

– Naturligtvis finns det en variation och det kan finnas skolor som är bra på detta, men vi vet att skillnaderna mellan skolor har ökat – de som är bra kan rekrytera bra och utbildade lärare, och tvärtom. Detta leder till ökade skillnader mellan skolor, något som strider mot skollagens krav om likvärdighet i utbildningen.

Vad hoppas du uppnå med ditt projekt?

– Jag har redan tagit fram ett verktyg för att hjälpa lärarna att utvärdera och planera specialpedagogiska insatser på organisations- och klassrumsnivå som jag nu ska fortsätta att utveckla. Det är ett kartläggningsinstrument med 50 frågor att svara på. Tanken är att jag börjar på ett par skolor för att sedan sprida det vidare. Mitt fokus är de första fem åren i skolan och jag kommer att involvera specialpedagoger som ska svara på frågorna och göra observationer i klassrummet.