Sök

”Avgörande för barns rättigheter”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin spår ett lyft för barns rättigheter när barnkonventionen nu blivit svensk lag.

Foto: Jonas Malmström

Sedan årsskiftet är barnkonventionen en del av svensk lag, vilken betydelse har det?

– Det är en historisk förändring och avgörande för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Att barnkonventionen nu blivit lag kommer att göra skillnad för alla barn, men främst för dem som befinner sig i utsatta situationer. Det finns fortfarande mycket som ska göras för att rättigheterna ska tas tillvara på riktigt. Alla som arbetar med barn och unga måste förstå vilka rättigheter barn har och hur de ska tillämpas.

Den utredning som ska kartlägga hur barnkonventionen överensstämmer med svensk lag blev försenad, vilka effekter får det?

– Jag tror det är väldigt viktigt att tiden förlängdes. I den här genomlysningen går man igenom artikel för artikel i konventionen och tittar på hur den genomförs i svensk rätt. Det har aldrig gjorts tidigare, så det är bra att det görs noggrant och grundligt.

Hur påverkar det här ­skolan?

– Samtliga av barnkonventionens grundprinciper finns redan med i skollagen. Så i många fall handlar det bara om att fortsätta följa lagen. Jag tror dock att det kan få effekter på inflytandefrågor och hur barn kommer till tals. Barnkonventionen kommer även att få effekt på hur Skolinspektionen jobbar med sitt tillsynsuppdrag, så det finns all anledning för skolor och förskolor att hålla koll på de här frågorna.

Vad kan lagen innebära för elever i behov av särskilt stöd?

– Som sagt finns mycket redan i skollagen. Men när det gäller till exempel olika stödinsatser så kommer skolan att behöva bli mer noggrann i att se till att stödet är individanpassat. Generella åtgärder räcker inte utan barnkonventionen ­handlar om det enskilda barnets ­rättigheter. Barnets bästa ska alltid vara utgångs­punkten och barnets åsikter ska beaktas när insatserna tas fram.