Kulturproffsens fyra bästa motivationstips

Den nya boken "Huvud, axlar, knä och tårar" innehåller många handfasta tips och råd.

Organisationen Body art mind (BAM) har gett ut boken ”Huvud, axlar, knä och tårar” med råd och övningar som uppmuntrar till självreflektion i det egna kulturutövandet. Men också om hur man som lärare kan hjälpa sina elever att utforska sitt eget lärande. Här bjuder de på fyra tips.

1. Utmaningar i fokus – inte brister

Öka elevens eller elevernas lust att lära genom att fokusera på det som de har lärt sig i de svåra momenten. Att ge elever dåligt samvete, exempelvis om de inte har övat tillräckligt, är sällan framgångsrikt. Den som undervisar i grupp bör vara noggrann med att alla elever känner sig hörda och lyssnade på, både i utövandet, elevernas uttryckssätt och beteende. Alla måste få känna att de har en plats att fylla, oavsett nivå.  

2. Gör dig själv överflödig – inte oumbärlig

”Gör dig själv överflödig, inte oumbärlig.” Så citeras en av lärarrösterna i boken, som betonar att lärande handlar om framtida möjligheter, inte begångna misstag. Allt lärande har en positiv verkan: ”misstag existerar inte, bara resultat.” En pedagog behöver inte veta allt, många gånger handlar lärarrollen om att få eleverna att förstå sig själva. Fokusera därför på handling och mål. Exempelvis genom att göra en plan med rimliga mål och delmål, gärna tidsbestämda. 

3. Hjälp eleverna att ta egna beslut

”Förtroendet mellan dig och din elev är A och O för att hen ska våga tänka själv och testa nytt.” Hjälp eleverna att våga fatta egna beslut. Det kan till exempel ske genom att filma korta sekvenser från lektionerna. Titta på det inspelade materialet tillsammans med eleven. Reflektera och identifiera både framsteg och utvecklingsområden.

4. Våga utforska känslorna ordentligt

Inlärning kan påverkas av känslor. Ett praktiskt tillvägagångssätt att utforska det kan vara att inleda med att be eleven öva på dans-, teater- eller musikstycket rent tekniskt och sedan lägga på känslan. Vid nästa tillfälle börjar ni med att först utforska känslorna i stycket, vad stycket vill uttrycka och vad eleven själv vill uttrycka för känslor i sitt framförande. Utvärdera gemensamt vilken väg just den eleven tyckte var enklast.

Källa: Body art mind som drivs av Sveriges orkesterförbund och erbjuder hälsofrämjande insatser för kulturutövare.

LÄS ÄVEN

Så anpassar hon rytmiken för nutidens unga

Debatt: Sluta bedöma oss kulturskollärare för vad vi INTE gör

Här är musiklärarnas tio vanligaste sånger

Kulturskolan har svårt att nå nya elevgrupper