Sök

Nya råd tas fram om PDV

Jonas Eriksson, MSB.

Det har saknats nationella riktlinjer för pågående dödligt våld i Sverige. Men under året kommer nya råd från myndigheter som ska gälla för skolan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sedan år 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell vägledning kring allvarliga våldsdåd.

Materialet som riktas till skolan tas just nu fram i samverkan med polisen, Skolverket och kommunrepresentanter. 

– Vårt huvudbudskap i det akuta skedet är fly, sök skydd och larma. Kan man inte fly så ska man söka skydd och låsa in sig. Det är ett beslut som man får ta precis när det händer. Och i det läget är det bra att ha koll på hur miljön ser ut på skolan kring exempelvis låsta utrymmen och brandutgångar, säger Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig på MSB.

Tidigare var det sista steget slåss, vilket var hämtat från amerikanska förhållanden. De flesta kommunala PDV-planer för skolan som Läraren gått igenom innehåller fortfarande steget ”slåss” som en sista utväg. Nu byter MSB ut det mot ”larma”. Samtidigt finns det inget facit i en akut PDV- situation. Vid en konfrontation med en gärningsman får den som angrips göra vad som är möjligt.

Syftet med utbildningsmaterialet är att ta fram ett enhetligt, nationellt stöd som utgår från den forskning som finns i dag kring PDV, och därmed försöka minska antalet skadade och döda vid en attack.

MSB:s material väntas bli klart i november i år och ska innehålla en vägledning till rektorer, säkerhetssamordnare och annan personal. Lärarna och elever från årskurs 7 erbjuds en webbutbildning. Men all utbildning kommer kräva ”handpåläggning på plats” eftersom skolorna ser olika ut. 

Förutom MSB kommer även Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Skolverket ut med olika stödmaterial under året. Skolverket tar fram en webbutbildning tillsammans med Mittuniversitetet som ska bli klar i slutet av vårterminen.

CVE arbetar samtidigt med ett omfattande metodstöd som bland annat riktar in sig på det förebyggande arbetet i skolor. Man testar nu materialet i åtta pilotkommuner för att kunna lansera det i höst. Edvin Sandström är projektledare för metodstödet och Markus Hjelm arbetar ute på skolorna i CVE:s mobila stöd.

– Vi vill hjälpa skolorna att reagera tidigt och tolka de första signalerna hos individer för att förhindra en PDV-situation, för när en sådan uppstår är man redan tvåa på bollen, säger Markus Hjelm.

Edvin Sandström säger att det bland annat handlar om att ge skolor stöd att skapa mer kompletta och tydliga orosanmälningar. Materialet tar också upp risk- och skyddsfaktorer för individer som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism och radikalisering. 

Det handlar också om att få verktyg för att kunna samarbeta bättre med exempelvis polis och socialtjänst.

Lärarens granskning visade att 73 procent av de 258 kommuner som svarat inte hade någon plan för att förebygga PDV.

– Jag tror att man har svårt att ta till sig att en 14-16-årig elev ska gå till angrepp mot sin egen skola, säger Markus Hjelm.