Sök

Rektorns svar efter misshandlade Carolines kritik

Arbetsmiljöverket kräver att brister åtgärdas för att skydda personalen på skolan. På bild till höger: Carolines skador efter misshandeln. Foto: Arkivfoto / Privat.

Arbetsmiljöverket har inspekterat skolan där läraren Caroline Andersson blev strypt av sin elev. De kräver nu att brister åtgärdas för att skydda personalen och förhindra att liknande vålds- och hotsituationer uppstår igen på skolan.
– Vi har följt våra rutiner, skriver rektorn i ett mejl till Läraren.se.

LÄS ÄVEN: Hon startar upprop mot lärarvåldet

LÄS ÄVEN: Caroline ströps av elev: "Kände att snart slutar jag andas"

LÄS ÄVEN: Efter attacken mot Caroline: "Det ska vara nolltolerans"

Läraren Caroline Andersson blev misshandlad av en elev, och kände sig efteråt felbehandlad av skolans ledning. 

Läraren.se har kontaktat rektorn på hennes tidigare arbetsplats, efter att Caroline gett sitt samtycke att rektor får tala fritt om henne och skolans agerande mot henne. Tidningen vill få rektorns syn på hur skolan hanterat situationen efter händelsen. Rektorn svarar på frågorna i ett mejl. 

Läraren.se har informerat rektorn att vi inte kommer att publicera dennes namn eller namnet på skolan. Läraren.se har också informerat rektorn om att Caroline Andersson erbjudit sig att häva sekretess angående hennes person för att rektorn ska kunna bemöta hennes kritik mot skolledningens agerande.

Caroline hävdar att du sagt åt henne att sjukskriva sig 100 procent trots att det varken rekommenderats inför det mötet av psykolog eller läkare. Det ser hon som kränkande.
På vilka grunder ansåg du att hon borde varit sjukskriven 100 procent?

– Jag som rektor vill inte kommentera detta, det handlar om omsorg om eleven och medarbetaren.

Rektorn får också frågan att Caroline Andersson hävdat att rektorn sagt att hennes kollegor tycker att hon är ett arbetsmiljöproblem.

Stämmer det enligt dig att hennes kollegor sagt så? Av vilka skäl skulle hon vara ett arbetsmiljöproblem?

– Jag som rektor vill inte kommentera detta, det handlar om omsorg om eleven och medarbetaren.

Tycker du att ni har skött händelserna efter att Caroline Andersson blev strypt på ett korrekt sett? Finns det något ni kunde ha gjort annorlunda?

– Vi har följt våra rutiner vid allvarliga händelser.

Hur ser du på att Caroline Andersson anser att hon blivit så dåligt bemött att hon har valt att säga upp sig?

– Jag beklagar att medarbetaren har valt att sluta.

Caroline Anderssons fackliga ombud Monica Wiklund Bergström satt med under hela mötet med rektorn. Hon bekräftar att mötet utmynnade i att skolledningen och Caroline Andersson till slut kom överens om att hon skulle vara sjukskriven på halvtid.

– Det är himla tråkigt att Caroline är en av alla lärare i Stockholm som råkar illa ut på grund av elevers hot och våld. Där har vi ett jätteproblem, säger Monica Wiklund Bergström, som också ingår i Lärarförbundets grundskoleteam.

Det är inte första gången du företräder en medlem i en sådan här situation?

– Det är inte första gången en elev ger sig på en lärare, nej inte ens den 101:a gången, utan vi har dagliga rapporter om allvarliga saker som händer. Tyvärr har jag haft samtal med flera medlemmar än Caroline där elever betett sig vidrigt, våldsamt och bara fel.

Hon konstaterar att det är en fruktansvärd arbetssituation på många arbetsplatser på Stockholm skolor och säkert i resten av Sverige också.

– Det skulle vara underbart om skolpolitiker insåg att det behövs resurser som gör att de här eleverna får den hjälp de behöver, säger hon.

Efter händelsen dokumenterade Caroline Andersson skadorna hos sjukvården. Hon polisanmälde och anmälde tillsammans med skolan till bland annat Försäkringskassa och Arbetsmiljöverket.
Polisanmälan lades ned direkt och ärendet bollades över till socialtjänsten på grund av elevens låga ålder.

Arbetsmiljöverket betraktar olycksfallet som en allvarlig händelse och har krävt att skolan ska utreda orsakerna till olyckan och genomföra de åtgärder som krävs för att något liknande inte ska inträffa igen. Rektorn på skolan har skickat in skolans utredning till Arbetsmiljöverket i början på oktober. I den beskriver hon vad som hänt och vilka åtgärder som gjorts efter händelsen på skolan samt vilken handlingsplan skolan nu har för att liknande händelser inte ska inträffa igen på skolan.

Rektorn skriver bland annat att man ska:

• Uppdatera krisplanen och lägga till hur man ska agera vid våld mellan elev och personal.

• Skapa diskussionsforum för att medvetandegöra personalen och skapa mental förberedelse för den här typen av händelser.

• Säkerställa att samtliga lärare är införstådda med elevers behov och särskilda anpassningar.

• Skapa bättre samarbete med socialtjänsten för elever som har stora behov.

Rektorn skriver också att det är ett dilemma att kombinera elevens lagliga rätt till skolgång kontra lärarens arbetsmiljö.
Skolan har också installerat en säkerhetsapp Cosafe för att personal ska kunna larma snabbt vid olika typer av händelser.

Skolan har brister som kräver åtgärder

Arbetsmiljöverket inspekterade skolan den 27 oktober i år och kom då fram till att vissa saker fungerar bra när det gäller skolans arbetsmiljöarbete. Det finns dock brister som Arbetsmiljöverket kräver att skolan åtgärdar fram till den 11 januari då Arbetsmiljöverkets inspektörer gör en ny inspektion på skolan.

De brister som måste åtgärdas är att:

• Skolan inte har bedömt riskerna för de hot om våld och våldssituationer som kan förekomma i verksamheten och som riskerar att drabba arbetstagarna. Arbetsmiljöverket kräver att skolan upprättar en handlingsplan för att åtgärda bristerna och beskriver vad den ska innehålla.

• De instruktioner som skolan har om vad man ska göra för att undgå riskerna med hot och våld är inaktuella. Arbetsmiljöverket kräver att skolan ser till alla arbetstagare på skolan vet vad de ska göra för att undvika att en vålds- och hotsituation uppstår och vad man ska göra om en sådan inträffar.