Sök

Då kan skolan stängas

Foto: Johnér

Det går att sätta ned foten mot hot och våld. I första hand genom krav på åtgärder från arbetsgivaren. Om inte det får gehör kan det leda till skyddsstopp.

Hans Flygare är arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.

En vägledande princip för att avgöra om man bör gå vidare med en händelse, är att tänka att skolan inte är någon isolerad ö. Det råder Hans Flygare som är arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.

–  Det som är oacceptabelt i samhället i övrigt, är det även i skolan.

Hans Flygares råd är att i första hand alltid informera sin chef. Arbetsgivaren är arbetsmiljöansvarig och skyldig att rapportera, dokumentera, se över rutiner och vidta åtgärder. Om du skadats i jobbet ska arbetsgivaren anmäla det till Försäkringskassan och i allvarliga fall även till Arbetsmiljöverket.

– Som medarbetare ska du tänka på att även dokumentera själv, säger Hans Flygare.

Har du fått synliga skador som exempelvis blåmärken? Fota med mobilen, eller be en kollega göra det. Skriv även ner förloppet så snart som möjligt, de flesta glömmer detaljer snabbt. Är man skadad ska även kontakt med vården tas omgående.

– Det ger viktigt underlag när händelsen ska utredas.Vårt råd är att även anmäla till Afa Försäkring, säger Hans Flygare och påminner om att det aldrig går att veta om något ger problem längre fram. Han har själv stött på sådana ärenden.

Läs mer:

Läs mer på Lärarförbundets sida om hot och våld på arbetsplatsen.

– En lärare slog huvudet i golvet efter en oavsiktlig knuff från en elev. Läraren tyckte inte att det var så farligt då och gjorde inget. När läraren sedan fick problem med yrsel och balans flera månader efteråt, fanns ingen anmälan eller vårdkontakt. Därmed gick det inte att få ut någon försäkring.

Ibland fungerar inte samarbetet med arbetsgivaren. Då kan skyddsombudet göra en begäran om arbetsmiljöåtgärd till arbetsgivaren, en så kallad 66A-anmälan.

– Händer inget, eller om åtgärderna är otillräckliga, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket för avgörande. Om det finns akut fara för hälsa eller säkerhet och arbetsgivaren inte går att nå eller inte agerar, finns ytterligare ett verktyg. Det heter skyddsstopp, görs alltid av skyddsombud och innebär att verksamheten, eller delar av den, omedelbart stängs.

– Mitt råd är att alltid söka stöd hos huvudskyddsombudet eller ringa oss för att då inte stå ensam, säger Hans Flygare.

Fotnot:

Afa Försäkring är samlingsnamnet för Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag, Afa Sjukförsäkringsaktiebolag och Afa Livförsäkringsaktiebolag.

Polisanmäla eller inte?

Justitieombudsmannen, JO, anser att skolor bör vara försiktiga med att polisanmäla barn under 12 år. Uttalandet har lett till diskussion inom lärarkåren.

Arbetsmiljöexpert Hans Flygares råd är att generellt följa JO:s linje.

– Så pass unga människor blir ju inte dömda och ärendet hamnar ändå hos socialtjänst. Det handlar ju om att barnet behöver stöd, inte straff. En orosanmälan ger förhoppningsvis just den effekten och en sådan är vi enligt skollagen alltid skyldiga att göra om vi misstänker att ett barn far illa.

Det finns dock de som tycker att polisanmälan är viktig, inte minst för statistiken. Dessutom kanske man vill försäkra sig om att rättsliga instanser får kännedom om ärendet, det pratas ju mycket om att fånga upp barn tidigt i kampen mot en växande ungdomskriminalitet.

– Socialtjänsten blir ändå ansvarig myndighet. Det kan dock finnas fall där polisanmälan styrker och markerar att det är akut och mycket allvarligt. Jag har dock svårt att ge generella råd om vilka händelser det kan handla om, skolan måste göra en bedömning i det enskilda fallet, säger Hans Flygare och lyfter att det är jätteviktigt att man pratar om det här i kollegiet.

– Man bör ha rutiner så att medarbetare vet vad som gäller.