Sök

Bråk varje dag – experten om vad du kan göra

Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Elisabet Mossberg svarar på era frågor om hot och våld i skolan.

Slagsmål varje dag på fritids, knytnävsslag i magen och föräldrar som hotar med att anmäla till Skolverket. Här svarar experten på era frågor!

Fråga: Jag är lärare i fritidshem och vi är knappt bemannade för att kunna ta ansvar för det antalet elever vi har, men läget har förvärrats sedan vi fått en elev som är väldigt utåtagerande. Det uppstår slagsmål och bråk nästan varje eftermiddag. Rektor säger att det inte finns utrymme att öka bemanningen. Vad kan vi göra?

Svar: Ta hjälp av ett skyddsombud som kan begära att arbetsgivaren gör en riskbedömning. Den rätten har skyddsombudet enligt arbetsmiljölagen. Riskbedömningen bör, förutom den uppenbara risken att ni bli utsatta för fysiskt våld, även ta sikte på stressen som uppstår när ni inte har möjlighet att bedriva den undervisning ni planerat för. Det bör även göras en kartläggning utifrån huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Samtliga elever har rätt till undervisning i fritidshemmet utifrån läroplanen och när den rätten åsidosätts behöver huvudmannen agera. Ni kan behöva stöd för att komma tillrätta med problemen med bråken på längre sikt. Elevvårdsteam finns som en resurs men även företagshälsovården kanske kan stötta er.


Fråga: Hur ska vi hantera en förälder som vid varje hämtning är väldigt otrevlig mot oss som jobbar här? Var och varannan dag hotas det med att anmäla oss till Skolverket för att vi är “dåliga på vårt jobb”. Det finns inget fog för en sådan anmälan, men det tär på oss.

Svar: Ett visst mått av synpunkter från föräldrar kan vara rimligt att behöva hantera, men det här är inget ni ska behöva acceptera. Oro är en riskfaktor som ska tas på allvar. Ni behöver få stöd av rektor i hur ni ska bemöta föräldern, förslagsvis genom att ni kommer överens om rutiner som tas fram i samråd med er och/eller ett skyddsombud. Arbetsgivaren ska även förebygga att risker uppstår, vilket skulle kunna vara att rektor tillsammans med exempelvis skolchef träffar föräldern för att gå igenom synpunkterna och göra upp en rutin för hur framtida klagomål ska lämnas in (och då inte till er utan till rektor eller annan företrädare för huvudmannen). Glöm inte att företagshälsovården kan vara en resurs, exempelvis med att föra svåra samtal eller bemöta människor i affekt.


Fråga: Förra veckan rök två tredjeklassare ihop efter lektionen och jag gick emellan. Jag fick då ett knytnävsslag rakt i magen. Det var inte riktat mot mig men det gjorde ont. Är det här något man behöver tåla?

Svar: Situationen du beskriver är tyvärr inte unik, men likväl oacceptabel. Det ska finnas rutiner för hur ni på arbetsplatsen agerar vid skador eller när någon drabbas av hot och våld. Rutinerna ska bland annat innehålla att arbetsskadeanmälan görs samt att arbetsgivaren anmäler allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Det du varit med om sätter ofta spår i form av rädsla eller oro. Du bör erbjudas samtalsstöd via företagshälsovården om du vill ha det. 

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande och skapa en säkerhetskultur. Det handlar om att hitta gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhetsfrågor. Ett framgångsrikt säkerhetsarbete kräver att det är en del av den ordinarie verksamheten och att det är känt av all personal. I Skollagen finns det krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Lagkraven kommer från både Arbetsmiljölagen och Skollagen på att arbetsgivaren ska ha ett förebyggande arbete.

Här kan du ställa dina egna frågor