Sök

Jaara Åstrand: ”Lärare ska inte behöva tveka på att gripa in”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand håller med regeringens Lina Axelsson Kihlblom om att det måste finnas en glasklar lagstiftning när det sker allvarliga händelser på en skola.

Skolpersonal ska inte behöva känna någon tveksamhet ifall de får leda ut en stökig elev från en lektion eller gå emellan i ett elevbråk. Regeringen föreslår nu en rad lagändringar för att stärka tryggheten och studieron i skolan.

– Lagstiftningen har varit otydlig och därmed bidragit till en otrygghet så vi välkomnar en tydligare lagstiftning, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Förslagen om att stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan presenterades på fredagen av skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) vid en presskonferens.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom säger att det ska vara ordning och reda i varje klassrum. Foto:Kristian Pohl Regeringskansliet

– Det ska vara ordning och reda i våra klassrum. Varenda elev ska mötas av lärare med höga förväntningar i en trygg miljö präglad av studiero. Lärare och rektorer arbetar stenhårt med det i dag och nu ger vi dem tydligare ramverk och ytterligare befogenheter, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Några av de konkreta förslagen är att:

• privata mobiltelefoner bara får förekomma under lektioner ifall läraren anser att det är något som gynnar lärandet.

• rektorer får besluta att mobiler ska samlas in under skoldagen och återlämnas vid hemgång.

• alla i skolpersonalen ska ha rätt att ingripa om en elev stör en lektion eller bråkar på skolan. Skolpersonalen ska, enligt skollagen, ha rätt att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att förhindra våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

• rektorer ska inte behöva pröva andra åtgärder innan hen stänger av eller tillfälligt omplacerar en elev ifall eleven vid flera tillfällen till exempel kränkt eller på annat sätt agerat så att andra elever eller skolpersonals säkerhet bedöms hotad.

• Skolinspektionen ska inte inleda tillsyn i individärenden, ifall exempelvis en målsman klagar på hur en elev blivit behandlad, innan huvudmannen för skolan först fått möjlighet att utreda klagomålet.

Förändringarna ska enligt förslaget träda i kraft 1 augusti 2022.

På många skolor samlas redan i dag mobiler in genom att elever frivilligt lämnar dem ifrån sig vid en lektions början. Mobilerna läggs i lådor som ofta brukar benämnas ”mobildagis”, men lärare har inte haft rätt att ta hand om elevers mobiler i förebyggande syfte utan bara om de stört undervisningen. Nu får lärare större befogenheter att agera förebyggande.

– Lärare ska inte ägna tid åt att jiddra om en mobil ska läggas undan eller inte, säger Lina Axelsson Kihlblom.

När det händer måste lagen vara glasklar

Johanna Jaara Åstrand håller med om att när det sker allvarliga händelser på en skola så måste det finnas en glasklar lagstiftning.

Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand vill framförallt se satsningar på förebyggande åtgärder som skapar trygghet och studiero. Foto: Lärarförbundet

– Ingen ska behöva tveka att ingripa för att förhindra hot och våld för att man inte vet vad man får göra eller inte, säger hon.

Samtidigt konstaterar hon att det främst är de förebyggande insatserna som har en verklig effekt när det gäller att lösa problematiken med trygghet och studiero. Hon säger att det inte finns en enda lärare som vill hamna i de här situationerna eller att elever ska behöva hamna i en situation där man behöver tillämpa de här befogenheterna.

– Men det krävs resurser för att möjliggöra förebyggande insatser. Och i våra rapporter om hot och våld i skolmiljö vittnar lärare, rektorer och skyddsombud om att det största hindret är att man inte får sätta in särskilt stöd. Att elevgrupper blir större och att lärarkolleger blir färre och att elevhälsan har dränerats. Det är genom att sätta in åtgärder där som man verkligen kommer åt problematiken, säger hon.