Sök

Vädjan till ministern: ”Sluta fatta beslut utan att tillföra resurser”

”För mig är det självklart att de som sätter målen också måste säkerställa att resurserna för verksamheten finns där”, skriver förskolläraren Per Edberg.

Som politiker kan du inte ställa krav, om du inte samtidigt sett till att rätt resurser finns. Förskolläraren och huvudskyddsombudet Per Edberg har ett och annat att säga till Anna Ekström, efter hennes kommentarer om senaste förskoleutredningen.

Regeringens utredare Lotta Edholm har lämnat över sin utredning ”Fler barn i förskola för bättre språkutveckling i svenska” till skolministern. Där finns förslag om förskola från fem års ålder, förstelärare i förskolan och språkkrav på personalen.

I tidningen Lärarens intervju med skolminister Anna Ekström så svarar hon på frågan om arbetsmiljö och arbetsbelastning på följande sätt: ”De frågor som har att göra med förskollärares arbetsmiljö att göra är viktiga, men det är huvudmännen som har ansvaret”.

Det svaret oroar mig och visar än en gång att vi har en styrning av förskola och skola som inte fungerar. Jag tycker inte det är rimligt att rikspolitiker ställer krav men överlåter på någon annan att säkerställa förutsättningarna för att klara kraven utan att tillföra resurser.

Det är staten som ställer kraven och skolhuvudmännen som ska genomföra. Det är en ordning som funnits länge i svensk förskola men som visar sig ha en hel del problem. Rikspolitiken ser behov av insatser som krävs för att utveckla och förbättra i verksamheten och det innebär att de lägger förslag och fattar beslut som de anser nödvändiga. Oftast är det bra beslut som ibland även initierats och drivits på av mitt eget fackförbund, Lärarförbundet. Jag har själv varit en del av detta i mitt fackliga engagemang, framför allt i förskolefrågor. Tyvärr har de flesta reformer som genomförts i förskolan de senaste 20 åren inte fått den finansiering som krävts för att reformerna ska ge förväntat resultat utan de har istället inneburit ökad arbetsbelastning, högre sjuktal och fler som lämnat det oerhört viktiga yrke man haft i förskolorna.

Några av förslagen i Edholms utredning tycker jag är intressanta och hoppas att de kan genomföras men det är inte möjligt i det läge vi har nu i svensk förskola. Under många år har kraven på förskolan ökat samtidigt som förutsättningarna försämrats. Det har i över 20 års tid genomförts ständiga nedskärningar i någon sorts tro att det går att ”effektivisera” arbetet med små barn. Det som hänt är att vi fått allt större barngrupper, färre förskollärare och färre medarbetare på förskolorna i förhållande till antal barn. Kommunerna har krav på sig att leverera det staten efterfrågar men har inte en plånbok som är tjock nog att klara av det utan tvingas göra besparingar för att klara budget.

Per Edberg, förskollärare Umeå, huvudskyddsombud och ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd.

Till Anna Ekström och andra rikspolitiker så vill jag vädja om att ni inte får fatta fler beslut som innebär högre krav på vad förskolan ska leverera utan att det följer med full finansiering för reformerna. Jag vill också vädja till Anna och övriga som fattar beslut och styr svensk förskola och skola att fundera på hur styrningen ska se ut. För mig är det självklart att de som sätter målen också måste säkerställa att resurserna för verksamheten finns där. Man skulle kunna säga att om Anna Ekström avgör vad vi ska jobba med så ska hon också säkerställa arbetsmiljön. Kanske behövs ett statligt huvudmannaskap för förskolan för att styrningen ska fungera?