Sök

”Nej, svensk skola är inte överdrivet dyr”

Sverige ligger över OECD-snittet när det kommer till hur stor andel av BNP som satsas på skolan och varje år när Pisa-resultaten presenteras brukar detta lyftas fram. Om vi nu satsar mer än snittet, varför är då resultaten inte bättre?

Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet.

Johan Ernestam, utredare på Lärar­förbundet, som tittat närmare på siffrorna, menar tvärtom att skolan i Sverige är underfinansierad och att jämförelser mellan länder riskerar att bli skeva.

Uttryckt som andel av total bruttonationalprodukt hamnar svensk grundskola på 1,8 procent, över snittet för OECD. Men, säger Ernestam, detta mått är missvisande eftersom det inte tar hänsyn till hur stor andel av befolkningen som faktiskt går i skolan.  Ett rättvisare mått är att bryta ned siffran till BNP per capita per elev, då hamnar Sverige på 23 procent vilket är ganska genomsnittligt.

– Svensk skola är inte överdrivet dyr och den viktigaste förklaringen till varför den som andel av BNP ligger högre än snittet är att vi har relativt stor andel av befolkningen som går i skolan jämfört med många andra länder, säger han.

Den andra frågan att ha med i beräkningarna är vad pengarna ska räcka till. I Sverige är till exempel skolmåltider gratis, vilket är ovanligt ur ett internationellt perspektiv. Dessutom har vi en geografi som gör att vi har många små skolor, och även kostnader för skolskjuts och inackordering i högre utsträckning än andra länder.

– Det är just dessa kostnader som lyfter Sverige på listorna. Om man jämför kostnaden för personal, eller den faktiska undervisningskostnaden, med samma mått hamnar Sverige på 14 procent, vilket ligger under OECD-genomsnittet. Min uppfattning är att den svenska skolan är billig och snarast underfinansierad i ett internationellt perspektiv.