Sök

Nya siffror: var fjärde lärare i kommunen utsatt för hot och våld

I Eskilstuna ökar sjukskrivningarna i skolan till följd av hot och våld – så mycket som var fjärde lärare är drabbad – och värst är det i de lägsta årskurserna.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Nya siffror visar att antalet sjukskrivningar orsakade av hot och våld i skolan ökar.
I Eskilstuna är var fjärde lärare drabbad – och värst är det i de lägsta årskurserna.
– Vi kan se ett samband med nedskärningarna, säger Cecilia Rahbeck Nöhr, Lärarförbundet.

Nya siffror visar att antalet anmälda arbetsskador orsakade av hot och våld inom förskoleklass och grundskola ökar i riket. Hittills har 306 fall rapporterats in till Arbetsmiljöverket för 2019, något fler än året dessförinnan. Men statistiken är inte färdigställd, siffrorna fortsätter att rassla in.

Antalet som under förra året blev sjukskrivna på grund av hot och våld i skolan var 835 personer. Men då räknas både elever och lärare in.

I Eskilstuna ger statistiken en ljusare bild av läget på den gamla bruksorten. Två arbetsskador orsakade av hot och våld i grund- och gymnasieskolan har rapporterats in från Eskilstuna till Arbetsmiljöverket för 2019.

Men Lärarförbundets medlemmar ser något annat – fallen blir fler. Och att det handlar om allt yngre barn, ända ner i förskoleklass. En medarbetarundersökning för 2019 visar att så många som 25 procent av lärarna blivit utsatta under året.

Cecilia Rahbek Nöhr, ordförande och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Eskilstuna.

– Vi kan se ett samband just på de enheter där det har varit pågående nedskärningar. I tidigare riskbedömningar har farhågorna varit just ökat hot och våld, att konfliktsituationerna har ökat. Det har de gjort, säger Cecilia Rahbek Nöhr.

Hon är ordförande och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Eskilstuna.

– Det kan röra sig om flera miljoner och som gjort att man plockat bort mycket kringpersonal, elevassistenter och lärarassistenter. Det har blivit färre lärare, till exempel har någon haft ett trelärarsystem på två klasser och så ror skolan inte i land det ekonomiskt längre. Utan det blir två lärare på två klasser och genast en social oro och en helt annan arbetsbelastning. De enheterna hör vi ofta ifrån, de vet inte riktigt hur de ska ta sig igenom vardagen, säger Cecilia Rahbek Nöhr.

Från kommunens sida är sambandet inte lika uppenbart.

– Det är självklart att ekonomi påverkar, det vore konstigt annars. Samtidigt kan vi se att det inte är en självklar korrelation med mer pengar, mer personal, färre incidenter på alla skolor. Det som påverkar är tillgången till personal och adekvata lokaler. Och det är resurser. Men också adekvat elevhälsakompetens och så vidare, säger Johan Lindeberg, biträdande skolchef i Eskilstuna.

”Blivit fler som anmäler”

Fokusområde för 2020 är att lärare ska rapportera in alla incidenter, för att ge bättre underlag och större möjlighet till förebyggande arbete.

– Vi trycker på från alla fackförbund, incidenterna måste lyftas fram. Det har blivit fler som anmäler, och då hinner inte rektor med. Det är nästa problem, i anorektiska verksamheter har även chefen otroligt mycket ansvar och otroligt mycket arbete. Det är ohållbart, säger Cecilia Rahbek Nöhr.

Kommunen arbetar på flera nivåer för att komma till rätta med problemen.

– Vi jobbar med systematisk analys tillsammans med skolorna, både centralt och lokalt satsar vi på förstärkt utbildning, hur man jobbar, förutser, kartlägger och identifierar risksituationer. Vi identifierar strategier och stärker stödet för skolorna, säger Johan Lindeberg.

Antalet drabbade kommun för kommun – se hela listan här

En ny central undervisningsgrupp för yngre barn som har svårt att fungera i sitt ordinarie klassrum är på gång, tillsammans med kompetens som kan stötta lärare ute i skolorna.

Så, är alla bitar på plats idag?

– Eftersom vi har en förekomst av hot och våld i våra skolor så går det inte att svara ja på den frågan. Så länge vi har det är inte tillräckligt många bitar tillräckligt väl på plats. Ibland är det så att personaltillgång och lokaltillgång sätter begränsningar för vad vi kan göra, säger Johan Lindeberg.

– Det är skönt att kommunen tar situationen på allvar, att arbetsgivaren ska förbättra och stärka arbetet med att följa upp och säkerställa arbetet med tillbuds- och arbetsskadeanmälningar. Sen tror jag tyvärr att man tror att man kan göra det med samma ekonomiska förutsättningar som man har idag. Man vill gärna kunna göra allt lite bättre och allt lite billigare. Men det är inte lätt. Om det vore lätt vore det redan ordnat, säger Cecilia Rahbek-Nöhr.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.