Sök

”Minst hälften av dokumentationen görs i onödan”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Mer än varannan lärare tycker att minst hälften av det dokumentationsarbete de ägnar sig åt i skolan görs i onödan. Det visar en undersökning utförd av analysföretaget Novus.

Mer än varannan lärare tycker att minst hälften av det dokumentationsarbete de ägnar sig åt i skolan görs i onödan. Foto: Colourbox

Alla kategorier lärare – förskollärare, lärare i fritidshem, grundskollärare och gymnasielärare har fått svara på frågan: ”Hur stor andel av dokumentationen anser du är ändamålsenlig, det vill säga fyller ett syfte enligt dig?” Endast 47 procent, anser att hälften eller mer av dokumentationen är värdefull. 53 procent svarar att hälften av den dokumentation de ägnar sig åt saknar syfte.

– Anmärkningsvärt och alarmerande – samtidigt fullt begripligt. Lärare vill undervisa, inte lägga tid på byråkrati som känns meningslös, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande på Lärarförbundet. Hon berättar att vissa skolors huvudmän kräver in månatliga rapporter från lärarna, vars uppgifter sedan lämnas därhän, utan åtgärd.

I Novus undersökning framkommer att lärare i snitt ägnar 3,8 timmar per vecka åt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Nio procent av de utfrågade i enkäten säger att de ägnar mer än 10 timmar i veckan åt dokumentation.

Det är fel när lärare känner att de ägnar mer tid åt att skriva om elevers behov än att jobba med behoven.

– Dokumentationskrav som inte är ändamålsenliga innebär en dubbel belastning. Dels frustrationen över  att tvingas utföra uppgifter som inte är meningsfulla, dels att det arbetet stjäl tid från sådant som lärare vet att de i stället borde och vill ägna mer tid åt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Källa: Novus

En stor majoritet av lärarna anger att de hellre skulle använda tiden till planering och uppföljning av undervisningen men känner att de inte får rätt förutsättningar att göra det.

– Dokumentationskraven har vuxit till ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Den utredning som förra regeringen tillsatte under Björn Åstrand gav inte några egentliga svar på hur problemet kan lösas. Men nu ingår Lärarförbundet i regeringens ”Samling för fler lärare”, där olika skolaktörer ska identifiera vad som krävs för att fler ska vilja bli och fortsätta vara lärare och en viktig åtgärd är ju att försäkra sig om att de lärare som finns får använda sin tid och kompetens till rätt saker, säger Johanna Jaara Åstrand. Hon tycker att alla politiker och makthavare oavsett nivå måste rannsaka sig själva och alltid ställa sig frågan om deras förslag verkligen stöder undervisningen och rensar på lärares bord, eller om förslaget i praktiken innebär mer dokumentation och detaljstyrning.

– Det är fel när lärare känner att de ägnar mer tid åt att skriva om elevers behov än att jobba med behoven.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Johanna Jaara Åstrand ser ett tydligt samband:

– I de skolsystem som lyckas bäst i världen råder alltid en stor tillit till lärarnas profession. Lärarna har stort inflytande på hur verksamheten ska bedrivas. I Sverige har vi tyvärr gått åt motsatt håll med alltför många politiska pekpinnar och detaljstyrning.

Nära fyra av tio lärare  – oavsett skolform – överväger att sluta som lärare på grund av dokumentationskraven som råder, framgår i rapporten ”Dokumentationsbördan ett arbetsmiljöproblem för lärare” som presenterades av Lärarförbundet i april förra året.

– I tider av lärarbrist är detta rena katastrofen. Sverige behöver fler lärare, inte skrämma iväg de som redan finns. Det är när lärare får möjlighet att planera sina lektioner, hinna sitta ner en stund extra med sina elever, har tid att utvecklas med sina kollegor, som undervisningen blir bäst, säger hon.

TV: Se Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand i TV4 Nyhetsmorgon.


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.