Sök

Lärarförbundets krav för bättre arbetsmiljö

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Digitaliseringen har en självklar plats i skolan. I den bästa av världar kan digitaliseringen i skolväsendet bidra till högre måluppfyllelse för eleverna och bättre arbetsmiljö för lärare. Men många av de satsningar som hittills genomförts har inte gett förväntat resultat.

Foto: Colourbox

Ytterst blir det lärare och elever som får ta smällen av att digitala verktyg krånglar och att det saknas it-support i den utsträckning som behövs.

Konsekvenserna av felsatsningar är ekonomiska, men når också betydligt längre ut i lärares och elevers vardag. När digitala verktyg införs i skolan utan ordentliga behovsanalyser stjälper snarare än hjälper de lärarnas arbete. I den här rapporten visar vi hur digitala verktyg kan ha en negativ inverkan på lärares arbetsmiljö eftersom de kan störa både undervisningen och studieron. Både genom högre arbetsbelastning och risk för samvetsstress och dubbel stress. Därutöver förväntas lärare och skolledare vara anträffbara även utanför skoltid vilket är en väldokumenterad risk för ohälsa.

Lärare och skolledare spelar en fundamental roll i att staka ut vilken riktning den digitala utvecklingen i skolan ska gå. Utvecklingen måste därför utgå från deras behov.

Tre viktigaste kraven för en bättre digital arbetsmiljö

1 Skolverket har fått i uppdrag att bli sektorsansvarig myndighet för skolväsendets digitalisering. Regeringen måste förtydliga samordningsansvaret vad gäller ansvar och mandat i relation till huvudmännen. Skolverket ska även ha i uppdrag att sprida best practice och bidra till likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg.

2 Regeringen måste utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet kompensera kommunsektorn i enlighet med finansieringsprincipen. Det rör bl.a. grundläggande infrastruktur, tillgång till teknisk och pedagogisk support samt kompetensutveckling.

3 Regeringen måste förstärka skollagen så att det blir tydligt att huvudmannen har en skyldighet att säkerställa att verksamheterna har tillräckliga förutsättningar. Det inbegriper:

  • Professionsstyrda beslut kring om, när och vilka digitala verktyg som används
  • Ändamålsenliga verktyg i enlighet med 2 kap § 35 Skollagen om utrustning
  • Närvarande och effektiv teknisk- och pedagogisk support som är lyhörd för lärares behov och tar hänsyn till deras pedagogiska kompetens
  • Tillfredsställande infrastruktur
  • Effektiv och långsiktig kompetensutveckling för lärare och skolledare
  • Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

    Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.