Sök
Publishing-priset logga

Kritiken efter Skolverkets utredning om lärarassistenter

Skolverket, med Peter Fredricsson i spetsen, har tittat på hur lärarna kan avlastas ännu mer i sitt arbete. Bild: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolverket har nu lyft fram sex olika områden där ”lärarassistenter” kan avlasta lärare med olika arbetsuppgifter i skolan. Men Lärarförbundet är kritiskt:
– Staten ger med ena handen, kommunerna tar bort med den andra, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det finns idag cirka 6 000 personer som anställts för att avlasta lärare på Sveriges skolor men det har varit oklart vad de kan och får arbeta med vid sidan av läraren. De kallas lärarassistenter, socialpedagoger, mentorer, elevkoordinatorer med mera och regeringen har avsatt en miljard i budgeten i år för att kommunerna ska kunna anställa fler.

Skolverket har angett sex områden, som rymmer konkreta arbetsuppgifter, vilka kan utföras av andra än lärare i skolan i enlighet med lagstiftningen. (Se faktarutan nedan)

Lärarförbundet välkomnar utredningen men anser att den haltar, dels på grund av otillräckliga statsbidrag.

– Det är bra att det en gång för alla klargörs att lärarnas uppdrag är för omfattande och för spretigt men det blir nästan oseriöst att föreslå vad som ska tas bort från lärarna samtidigt som personalen som utför just den typen av uppgiften skärs bort i kommun efter kommun, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Skolverket konstaterar att det inte finns en patentlösning för alla skolor utan varje skola behöver inventera vilka behov lärarna har på just den egna skolan. För att inventera behoven har Skolverket tagit fram ett webbaserat stöd.

Skolverket poängterar också att det är viktigt att rektorn är arbetsledare för de nya yrkesgrupperna och inte lärarna. Det riskerar annars att bli ett merarbete för lärarna. Men Lärarförbundet befarar att handledande uppgiften ändå hamnar i de behöriga lärarnas knän, då arbetsuppgifterna som Skolverket räknar upp förutsätter gemensam planering, samordning och förankring.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet. Foto: Per Myrehed

– Införande av fler lärarassistenter får inte leda till att legitimerade lärare får agera handledare till denna yrkeskategori och därmed minska sin egen tid till kärnuppdraget, säger Jaara Åstrand.

Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör kan förstå oron hos Lärarförbundets ordförande men han säger att Skolverkets uppföljningar visar att lärarna uttrycker att de fått en bättre arbetssituation efter att de nya yrkeskategorierna trätt in.

– Det är dock viktigt att man gör en noggrann inventering på skolan och diskuterar gemensamt hur man ska använda resurserna och vad olika yrkesgrupper gör. Annars är poängen förlorad om lärare tvingas arbetsleda lärarassistenter. Då får de en ny arbetsuppgift och det var inte tanken, säger han.

Myndigheten har lyft fram sex skolor varav ett exempel är Spånga grundskola, som vi tidigare skrivit om, och som arbetar med heltidsmentorer. Skolorna berättar både om positiva och negativa erfarenheter av att ha lärarassistenter och annan pedagogisk personal.

– Det är viktigt att lärare får ägna sig åt sitt kärnuppdrag. Att avlasta lärare är både en åtgärd för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare och att lärare får en bättre arbetssituation. I förlängningen kan det också bidra till att fler väljer att bli lärare, säger Peter Fredriksson.

Bättre arbetsmiljö

Några av de positiva erfarenheterna som lyfts fram av personalen på skolorna är att arbetsmiljön blivit bättre för både lärare och elever, lägre sjukfrånvaro, mer tid för undervisning och minskad känsla av otillräcklighet.

När det gäller problem och utmaningar lyfter skolorna fram att att det har varit otydligt hur de nya tjänsterna förhåller sig till annan personal på skolan. Ett exempel är svårigheter med gränsdragningen mellan mentorer och elevhälsans anställda. En del lärare har inte heller velat lämna ifrån sig mentorsuppdraget och det har även varit svårigheter med ansvarsfördelningen mellan lärare och de nya yrkesgrupperna.

Den 19 februari beslutade riksdagen att halvera den miljard som regeringen lovat kommunerna till lärarassistenterna.

– Det är naturligtvis olyckligt om skolorna inte vet vad man ska förhålla sig till. De behöver kontinuitet och stabilitet. Men det står ju inte och faller med de här pengarna. Kommunerna kan också använda likvärdighetsbidragen för att satsa på lärarassistenter och andra kompletterande yrkesgrupper så länge de går till undervisning och elevhälsa så är det möjligt, säger han.