Sök

GUIDE: 10 olika fall av stök – så får du som lärare ingripa

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Vad får du som lärare göra för att skapa trygghet och arbetsro i klassrummet?
Lärarförbundets jurist Maria Ahlquist ger råd om hur du kan agera i olika situationer som kan uppstå i en skola:

GRAFIK: Anna-Lena Lindqvist.

1) Ta inte mobilen ur elevens ficka

En elev sitter med hörsnäckor i öronen och lyssnar på musik under din genomgång i svenska. Han fingrar även på mobilen. Efter en tillsägelse lägger han ned mobilen i fickan. Några minuter senare är mobilen framme igen.

Har du rätt att ta ifrån honom mobilen?

– Ligger mobilen framme, exempelvis på bänken, kan du omhänderta mobilen, men bara om du som lärare anser att mobilen stör eller är en fara för säkerheten. Ni kan också ha lokala ordningsregler (se faktaruta) som reglerar vad som gäller för mobiler i klassrummet. Om mobilen är nedlagd i fickan eller väskan kan du inte ta mobilen ifall inte eleven självmant ger den till dig.

– Tag kontakt med vårdnadshavaren om beteendet återkommer och berätta vilka regler som gäller för mobil i skolan. Om eleven inte upphör med sitt beteende kan eleven få en skriftlig varning där det dokumenteras vad ni bestämt med eleven för att förändra situationen och vad som händer om eleven inte ändrar sitt uppträdande. Vårdnadshavaren informeras.

2) Kan du ta hörlurarna som sitter i elevens öron?

–  Det beror på situationen, men det är inte självklart att en lärare skulle kunna vidta en sådan åtgärd mot en trilskande elev. Beroende på omständigheterna och vad som har föregått situationen skulle åtgärden kunna vara en kränkning enligt skollagen. Vi har reglerna om barnets bästa i Skollagen 1:10. En åtgärd får inte utgöra kroppslig bestraffning. Lärarens befogenhet är i praktiken endast verkningsfull om eleven ger ifrån sig föremålet frivilligt. Vägrar eleven har läraren ingen rätt att tvinga hen, ta föremålet ur elevens hand eller leta i elevens väska eller fickor. I Regeringsformen 2 kap. 6 § stadgas att var och en är skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp och intrång i den personliga integriteten.

3) Hur länge får du omhänderta mobilen?

–  Normalt lämnar du tillbaka mobilen efter lektionens slut eller skoldagens slut. Rektorn kan besluta att skolan ska ha ordningsregler. De ska tas fram i samråd med eleverna och vara kända på skolan. I dem kan skolan besluta att mobiltelefoner inte får användas under lektionstid.

GRAFIK: Anna-Lena Lindqvist.

4) Utvisa elever som stör från klassrummet

En elev skrattar och pratar högt med sina kompisar under din lektion. Det hjälper inte att säga till dem. De stör studieron i klassen. Vad kan du göra?

–  Går det inte att få bukt med situationen på annat sätt så kan du ta till disciplinära åtgärder (som finns i skollagen). I det här fallet kan omplacering av eleverna i klassrummet vara en åtgärd för att bryta det störande pratet. Om du bedömer att det inte räcker så kan du utvisa den eller de elever som stör från klassrummet, men du får inte utöva våld i samband med det. En disciplinär åtgärd ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och får inte inskränka på en elevs rätt till utbildning. Om eleven vägrar lämna klassrummet är det klokt att kalla på hjälp eftersom eleven inte heller får lämnas vind för våg utanför klassrummet. En disciplinär åtgärd får aldrig vara en bestraffning utan syftet ska vara att komma tillrätta med elevens olämpliga beteende. Om problemen återkommer kan rektorn besluta att tillfälligt omplacera eleven till en annan klass eller undervisningsgrupp under två veckor och max fyra veckor. Vårdnadshavaren informeras.

GRAFIK: Anna-Lena Lindqvist.

5) Skyldighet att ingripa vid bråk

Två 11-åringar slåss på skolgården när du har rastvakt. Hur ska du agera?

– Du är skyldig att antingen gripa in själv eller larma andra kollegor för att få hjälp. Du och andra kollegor har rätt att ingripa för att förhindra brottsligt våld mot person eller egendom och kan ta stöd i brottsbalkens nödvärnsbestämmelser.

6) Rätt att omhänderta kniv

Du ser en ring av gymnasieelever runt två pojkar som brottas. En drar plötsligt fram en kniv. Vad är du skyldig att göra som lärare?

–  Du måste agera men behöver inte gå emellan om det finns risk för din egen säkerhet och hälsa. Kalla på kollegor för hjälp och ring polisen om ni inte kan lösa situationen. Du har rätt att omhänderta kniven och den bör överlämnas till rektorn som skyndsamt ska anmäla omhändertagandet till polisen. Eleven kan stängas av med omedelbar verkan av rektorn med hänsyn till de andra elevernas trygghet och studiero. Avstängningen gäller bara till dess huvudmannen inom en vecka har prövad saken och då max två veckor. Socialnämnden ska också informeras om eleven är minderårig. Förlängning av avstängningen kan ske under särskilda omständigheter.

7) Kontakta socialtjänsten vid narkotika

Några elever berättar för dig att bråket handlat om att en av eleverna har langat hasch till den andra eleven. Den sistnämnda har inte betalat för narkotikan. Hur ska du hantera dem informationen?

–  Prata med din rektor kring polisanmälan och kontakta socialtjänsten då det finns anledning att misstänka att de minderåriga eleverna far illa genom att använda narkotika.

8) Bryt upp skåp med eleven närvarande

Eleven som har langat kan ha kvar droger i sitt skåp. Kan skolan bryta upp elevens lås och kontrollera?

– Ja ni kan öppna och undersöka elevskåpen som är skolans egendom. Ni har rätt att kontrollera att skåpen används på det sett som avsetts. Eleven måste dock få information om de villkor som gäller för att använda skåpen och när skåpet öppnas måste det ske i elevens närvaro. Föremål, som är olagliga, som exempelvis narkotika och vapen, ska omhändertas och anmälas skyndsamt till polisen.

GRAFIK: Anna-Lena Lindqvist.

 

9) Rektorns ansvar vid skolkning

Vad kan jag göra om en elev i 9:an ständig kommer för sent till mina lektioner och ibland skolkar? Vilka sanktionsmöjligheter har jag? Vilka ska jag kontakta?

–  Det är rektorns ansvar att vårdnadshavaren informeras om den ogiltiga frånvaron samma dag om det inte finns särskilda skäl. Rektorn har en skyldighet att utreda orsakerna till upprepad frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Skolans elevhälsoteam bör kontaktas. Rektorn kan också besluta att eleven ska stanna kvar en timme efter undervisningen är slut eller komma en timma före skolan startar.

10) Meddela rektorn om elev mobbas

En flicka som du är mentor åt i åk 7 sitter alltid ensam på rasterna och ingen vill arbeta med henne på grupparbeten. Du misstänker att hon blir mobbad och mår dåligt. Hur ska du agera?

– Prata med eleven och anmäl din oro för eleven till rektorn och elevhälsoteamet på skolan. Rektorn ska göra en anmälan till skolans huvudman som ska göra en utredning och ta tag i problemen på ett sätt så att kränkningen inte fortsätter. Det kan också bli aktuellt att anmäla till socialtjänsten om eleven far illa av mobbningen och/eller andra skäl.

Fotnot: Situationerna ovan är typexempel på händelser och det kan självklart finnas specifika detaljer i en verklig situation som gör att man som lärare behöver agera annorlunda.

 

 


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!