Sök

Experternas svar – om lärarnas oro för corona

Nu återvänder många barn efter sportlovet, flera av dem har varit i områden som är särskilt utsatta av coronaviruset. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Här svarar Lärarförbundets Hans Flygare, arbetsmiljöexpert, och Camilla Brown, enhetschef avtal och juridik, på några av de vanligaste frågorna kring coronaviruset i skolan.

SENAST UPPDATERAD: 12 mars

I ett läge där fler elever och lärare berörs direkt eller indirekt av smittan aktualiseras nya frågor kring lärares arbetsvillkor.

Här svarar experterna Hans Flygare och Camilla Brown på några av de vanligaste frågorna.

Vad gäller kring genomförandet av de nationella proven?

– Skolverket har kommit ut med mer information om hur skolorna ska hantera de frågor som rör själva verksamheten i skolan och vad som gäller enligt skollagen och andra skolförfattningar. Läs mer här.

Vad är det som gäller i situationer när lärare får fler arbetsuppgifter med anledning av t.ex. sjuka kollegor eller handledning av elever som gör sitt skolarbete hemifrån?

– Om en lärare blir beordrad att utföra fler arbetsuppgifter kan det hanteras på flera sätt. Om det inte är möjligt att omprioritera gällande tid eller arbetsuppgifter och resultatet blir att läraren måste arbeta mer än sin ordinarie arbetstid gäller regelverken i kollektivavtalen om övertid. Om en lärare blir beordrad att utföra arbete utanför sin ordinarie arbetstid uppstår övertid (alternativt mertid för deltidsanställda) vilken ska ersättas enligt kollektivavtalet. Läs mer om övertid här.

Vad har Lärarförbundet för uppfattning om karensavdraget?

– Lärarförbundet tycker att det är mycket bra att regeringen nu under en period slopar karensavdraget. Karensavdraget riskerar att ge en ökad sjuknärvaro som ökar risken för smittspridning och innebär en stor ekonomisk belastning för den enskilde arbetstagaren.

Hans Flygare.

Måste jag gå till jobbet om jag har elever som varit i Kina, Italien, Iran eller något annat drabbat område?

– Ja, men arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att ingen ska bli smittad i arbetet. Arbetsgivaren ska således planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Vad gör jag om en elev som varit i ett drabbat område visar symtom?

– Arbetsgivaren är skyldig att planera för hur man hanterar ett utbrott på arbetsplatsen. I dessa rutiner bör det således ingå hur verksamheten ska hantera en situation med en elev som uppvisar symptom efter att ha varit i ett drabbat område. Saknas sådana bör du omgående kontakta din rektor. I övrigt gäller att följa de ordinarie riktlinjerna vid sjukdom.

Vad säger jag till oroliga föräldrar?

Camilla Brown.

– Vid oro och frågor kan du hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kan oroliga föräldrar kräva ett få veta om andra barn varit i ett drabbat områden?

– Skolpersonal kan i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och tystnadsplikten i skollagen inte delge den informationen om enskilda personer.

Om jag själv varit i något av de drabbade områdena, vad ska jag göra?

– Om du uppvisar symptom – hosta, andningssvårigheter och feber – ska du stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden. Om du känner dig frisk och inte uppvisar symptom ska du omgående ta kontakt med din rektor för att diskutera situationen. Arbetsgivaren bör göra en riskbedömning innan du återvänder till arbetsplatsen.

Kan rektorn sätta mig i karantän? Får jag i så fall lön?

– Karantän i dess tvångsmässiga form är strikt reglerad i smittskyddslagen och kan således inte styras av arbetsgivaren. Däremot kan en arbetsgivare, oberoende av ditt hälsotillstånd, komma överens med dig om du ska jobba hemifrån eller på annan plats. Du får då lön precis som vanligt. Om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas, har du rätt att få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

– Om du arbetar inom kommunal verksamhet kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB § 10. Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under sådan avstängning behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.

LÄS MER OM CORONA I SKOLAN HOS LÄRARFÖRBUNDET

Efter en tillfällig överenskommelse mellan Lärarnas samverkansråd och SKR är det nu möjligt för kommunala arbetsgivare att tillfälligt stänga av anställda från arbetsplatsen som kan vara smittade av covid-19, utan att först överlägga med facket.

– Detta eftersom det krävs snabba insatser för att förhindra smittspridning, säger Camilla Brown.

Senast fem dagar efter avstängning måste arbetsgivaren informera Lärarförbundet. Läraren behåller sin lön under hela tiden.

Fotnot: Norra Sverige, förutom Gävleborg, har sportlov vecka 10. Södra Sverige hade sportlov vecka 7 och vecka 8.