Sök

Så får vi mindre stök i våra skolor

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

När ordningsstörande händelser inträffar, så måste lärare tillförsäkras det lagstöd som krävs för att kunna skapa studiero även i svåra situationer. Det stödet och den tilliten måste ges till Sveriges lärare.

Johanna Jaara Åstrand<br />Lärarförbundets ordförande<br />Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand

Många lärare tvekar att gripa in i stökiga situationer i skolan. Det visar en färsk undersökning som Lärarförbundet låtit göra. Över hälften av lärarna uppger att de har tvekat att ingripa i en ordningsstörande situation på grund av rädsla för att bli anmälda. Drygt 4 av 10 svarar att de är osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna klassrummet trots att de har visat ut eleven. Omkring en tredjedel är osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna ifrån sig sin mobil eller andra föremål.

Varför upplever så många lärare att detta är oklart? Svaret är att gällande lagstiftning innehåller många luckor. Skollagen ger lärare rätt att använda den disciplinära åtgärden utvisning ur klassrummet, men om eleven vägrar har lärare inte tydlig rätt att fysiskt ingripa för att få eleven att lämna klassrummet.

En elev som beter sig störande kan blockera en hel lektion genom att vägra. Läraren är å ena sidan skyldig att gripa in för att skapa studiero, å andra sidan är det oklart vad läraren egentligen kan göra. Läraren har också tillsynsansvar för utvisade elever även när de lämnat klassrummet. Hur det ansvaret ska kunna upprätthållas är svårt att förstå.

Det är för många lärare som i dag möter stökiga situationer och som lämnas ensamma med att hantera dem.

I dag läggs ett extremt tungt ansvar på läraren att lyckas göra ett exakt korrekt ingripande. Ingripandet kan annars dra igång en process som pågår i flera år. En process som ofta blir slitsam och kräver omfattande dokumentation, utredning, samtal och redogörelser. Faktum är att när ordningsstörande händelser inträffar, så har vi lärare varken det lagstöd eller det handlingsutrymme som krävs för att på riktigt kunna uppfylla yrkesansvaret i förhållande till vårt uppdrag och vår yrkesetik. Det lagstödet och den tilliten måste vi få.

Långt ifrån alla lärare möter de här problemen i sin vardag, men alla lärare kan förr eller senare få utåtagerande elever eller möta en klass som är i en stökig fas. Det Lärarförbundet vill understryka är att lärare aldrig ska behöva vara rädda för att oavsiktligt göra fel för att bringa ordning och studiero i klassen. Så kristallklart måste det bli med regler och ansvar.

Vi lärare är i allmänhet bra på att skapa studiero. Det råder inte kaos i svenska klassrum. Proportionerna ska inte förloras i den pågående debatten. Men det är för många lärare som i dag möter stökiga situationer och som lämnas ensamma med att hantera dem.

Tydliga befogenheter för lärare att ingripa är nödvändigt, men långt ifrån generallösningen för att skapa en lugn och trygg studiemiljö. I enkäten pekar lärarna själva på att den långsiktiga lösningen handlar om tillräckliga resurser för särskilt stöd, tid för att planera undervisningen, en bra elevhälsa samt en väl fungerande rastverksamhet.

Föga överraskande handlar det alltså om att politikerna måste satsa på de bärande förutsättningarna för en bra undervisning. Det är själva fundamentet för ett bra studieklimat.