Sök
Publishing-priset logga

Hök-21: Tillsammans ska vi lyckas

Tuffa förhandlingar med de kommunala arbetsgivarna väntar, men vår kampvilja glöder. Sverige behöver oss lärare och rektorer och det vi behöver är bättre villkor för vårt framtidsskapande arbete. Ytterst handlar det om Sveriges framtid.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Allt oftare får jag höra att lärare och rektorer förtjänar ett erkännande för sin insats under pandemin. Så är det, men inte bara därför. Läraryrket behöver uppgraderas för att det är helt avgörande för Sveriges framtid. Våra löner och villkor behöver stå i proportion till det framtidsbyggande arbete som vi utför.

Nu startar förhandlingarna med våra motparter SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona om ett nytt huvudavtal för de kommunalt anställda medlemmarna (Hök-21). Arbetsgivarna har att visa att de kan företräda skolhuvudmännen nationellt och sluta reducera sig till organisationer som bara pekar på goda exempel. Det är dags att kroka arm med Sveriges lärare och staten och ta ansvar på riktigt.

Det kommer att bli svåra förhandlingar. Tro inget annat. Utgångspunkten för arbetsgivarsidan är i huvudsak att applåder och pep-talk fixar arbetsmiljön och ett attraktivt läraryrke. Samtidigt har jag sällan känt en så stark kampvilja hos medlemmarna som nu. Trots – eller kanske på grund av – ett extremt arbetstyngt år.

Vi måste se till att huvudavtalet verkligen binder kommunerna till skarpa åtaganden som förbättrar situationen i varenda kommun. Som tvingar dem att ta tag i arbetsmiljöarbetet, garanterar planerings- och uppföljningstiden och rätten till kompetensutveckling. Avtalet behöver slå fast att lärarbristen är en nationell angelägenhet, där parterna utöver ökade egna insatser också kräver statligt ansvarstagande.

Balansen mellan uppdrag och förutsättningar är prio 1. Utifrån varje skolforms särart behöver arbetsuppgifterna balanseras i förhållande till varandra och den totala arbetstiden. Vi kräver överenskomna åtgärder på plats i varje kommun inom ett år, som sedan granskas av lärarfacken och SKR centralt. Vi kräver också lönesatsningar utifrån tydliga kriterier, framför allt på erfarna lärare.

Lärare och rektorer arbetar med Sveriges framtid. Våra förutsättningar påverkar vilken framtid det blir: Tiden vi får att förbereda lektioner och aktiviteter med barn och elever. Om vi får fokusera på kärnuppgifter snarare än kringuppgifter. Om vi kan fylla på vår kompetens. Om vår lön ökar i takt med vår erfarenhet, så att fler stannar i yrket och fler väljer lärarbanan. Allt detta formar framtiden.

Därför är våra krav på arbetsgivarna inte bara rimliga, de är nödvändiga för Sverige som kunskapsnation. Nu gäller det att vi håller ihop, vinner allmänhetens stöd och framför allt att vi är många som hörs. Tillsammans ska vi lyckas.

Just nu!

Plus: Regeringen tillsätter­ utredning om statligt huvudmannaskap för skolan. Bra.

Minus: Utredningen om ­statligt huvudmanna­skap omfattar inte förskola och vuxenutbildning. Helt feltänkt.

LÄS MER: Lärarförbundets krav – hela listan inför Hök21