Sök

Så påverkas du av nya ämnesbetygen

Skolverket har lämnat över sina förslag till nya ämnesplaner i gymnasiet till regeringen.
Detta är de viktigaste förändringarna att hålla koll på.

LÄS ÄVEN: Efter kritiken – matteämnet delas i två

Efter remissrundan har Skolverket arbetat om nya ämnesplanerna för gymnasieskolan, som ska träda i kraft 2025.

Ett förslag ligger på regeringens bord.

Läraren.se sammanställer vad som gäller för ditt ämne – om förslagen klubbas av regeringen.

Engelska

 • Progressionen flyttas från betygskriterierna till det centrala innehållet.
 • Numreringen engelska 4, 5 och 6 ändras till engelska 1, 2 och 3 för att harmoniera med övriga gymnasieämnen. Varje nivå ska kopplas till nivå i GERS (gemensam europeisk referensram för språk).
 • Betygskriterierna innehåller värdeorden viss språklig säkerhet, språklig säkerhet, god språklig säkerhet.

Historia

 • Ämnesplanens fem målpunkter ersätts med fyra.
 • Förmåga att använda historiska begrepp och förklaringsmodeller har återinförts efter kritik från remissinstanser.
 • De nationella minoriteterna lyfts i det centrala innehållet.
 • Det centrala innehållet delas i två delar: historiskt innehåll och historiska begrepp, källor och historiebruk.
 • Förhistorisk lyfts bort ur innehållet för att minska stoffträngsel, renässans och upplysningstid ersätts med skrivningen tidigmodern tid.

Idrott och hälsa

 • Ämnets fyra kurser delas i två nivåer om 100 poäng vardera.
 • Tävlingsidrott införs som eget ämne, uppdelat på samma sätt. Det ersätter kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och idrott och hälsa specialisering 2. Detta för att minska teoretisering.
 • Målet ”Förmåga att etiskt ta ställning till könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande” tas bort och flyttas till centralt innehåll, eftersom det inte anses lämpligt att lärare ska ”bedöma elevers förmåga till etiska ställningstaganden”.

Matematik

 • Ämnet delas i två ämnen, matematik och matematik analys – med två nivåer och totalt 200 poäng vardera.

Naturkunskap

 • Ämnesplanens nivå motsvarar dagens kurser.
 • Syftet stärks gällande elevernas handlingsberedskap och aktivt deltagande i samhället och att det laborativa arbetet ska genomföras på ett säkert sätt.
 • Innehållet om ekologi stärks i nivå 1a1 och 1b. Där hamnar även ämnesplanen sexualitet, samtycke och relationer.
 • I naturkunskap 2 får organsystemen större utrymme.
 • Kopplingen mellan cellbiologi och bioteknik blir tydligare.
 • Det centrala innehållet ”naturvetenskap i populärkulturen i filmer och dataspel” stryks.

Religionskunskap

 • Ämnet ska innehålla två nivåer.
 • Specialiseringen på 100 poäng blir ett eget ämne.
 • Skolverkets förslag på syfte ”Kunskaper om samt förståelse för att kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” ersätts med att eleverna ”ges möjlighet att diskutera kristendomens roll i det svenska samhället”. Därmed anser Skolverket att kristendomen fortfarande lyfts fram särskilt.
 • Skolverket föreslår att skriva ut de religioner som undervisningen ska handla om, snarare än att tala om världsreligioner.
 • Existentiella frågor lyfts fram tydligare.

Samhällskunskap

 • Dagens sju kurser ersätts med tre ämnen: Gymnasiegensamma samhällskunskap, internationell ekonomi, internationella relationer.
  Svenska och svenska som andraspråk.
 • Formulera gemensamt innehåll likadant i de respektive ämnesplanerna.
 • Förstärk bildningsperspektivet, till exempel ska litteraturhistoria lyftas in redan på grundläggande nivå.
 • Tydligare fokus på läsning.
 • Svenska delas i tre nivåer.
 • Litteratur, retorik, journalistiskt skrivande och kreativt skrivande blir egna ämnen.
 • Svenska som andraspråk kompletteras med skrivningar som ska hjälpa elever att ”främja utveckling av ett andraspråk”, ”synliggöra och dra nytta av elevernas flerspråkighet”.

LÄS ÄVEN: 

Stora förändringarna i gymnasieskolan

Efter kritiken – matteämnet delas i två