Sök

Det här behöver du veta om det nya avtalet

Läraren har sammanställt de viktigaste frågorna och svaren om nya Skolavtal-21. Foto: Adobe Stock

Vad händer nu med min lön och varför finns inga siffror om löneökningar i avtalet? Har jag rätt till arbetstidsschema?
Här är viktigaste frågorna och svaren om det nya skolavtalet.

Vem omfattas av nya Skolavtal-21?

Skolavtal 21 gäller cirka 200 000 lärare och skolledare i förskolor, förskoleklass, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, kommunal musik- och kulturskola, grund- och gymnasiesärskola, folkhögskola. Under förutsättning att de är anställda i kommuner, regioner och företag som är knutna till arbetsgivarorganisationen Sabona.

Vad innehåller avtalet?

Det nya avtalet bygger till stora delar på det föregående kollektivavtalet från 2018 men det innehåller tydligare och mer bindande formuleringar när det gäller arbetsgivarens ansvar, arbetsmiljöarbetet, kompetensutveckling och hur man ska arbeta kring löner.
Avtalet är treårigt, kan inte sägas upp i förtid och gäller från 1 april 2021 till 31 mars 2024.

Nya skolavtalet – så röstades det fram

 • De 101 delegaterna i avtalsdelegationen nomineras av sina avdelningar, och utses av en krets av flera avdelningar. De valda representerar sedan alla medlemmar inom kretsen.
 • Alla medlemmar får lämna förslag till yrkande till förbundsstyrelsen, även förslag på krav på Sveriges kommuner och regioner, SKR. De är med fram till att förbundet slår fast sina krav.
 • Sedan tar Lärarförbundets styrelse tillsammans med styrelsen för LR fram gemensamma krav, som sedan röstas om i respektive avtalsdelegation.
 • Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund antar de gemensamma kraven på SKR.
 • 18 december: Kraven överlämnas till SKR.
 • Veckan efter jul: Förhandlingarna inleds.
 • 1 januari-31 mars: Förhandlingschefer för respektive förbund, samt tre förhandlingsansvariga från SKR deltar.
  Samtidigt för Lärarförbundet, LR och SKR:s politiska ledningar samtal.
 • Lärarförbundets avtalsdelegation samlas under arbetets gång, för att lämna synpunkter på förhandlingsutvecklingen.
  När det finns ett förslag till nytt avtal som förbundsstyrelsen står bakom bjuds avtalsdelegationen in igen för att ta ställning. Sedan får förhandlingsdelegationen rösta, majoritetsbeslut gäller.
 • 31 mars: Skolavtal-18 löper ut, och Skolavtal-21 bör vara färdigt.
  Hur långt avtalet gäller är också en fråga för förhandling.

Källa: Lärarförbundet

Lärarlöner med nya Skolavtal-21

När får jag min nya lön? Och hur stor bli löneökningen?

Den nya lönen gäller från den 1 april 2021 men betalas ut efter den lokala löneöversynen i kommunen. Ditt fackliga ombud vet när det arbetet är klart och vilka särskilda satsningar som görs och ifall de riktas mot särskilda lärargrupper. Det nya avtalet har fått skrivningar om att lärare med erfarenhet som står för kontinuitet och kvalitet i verksamheten behöver premieras men i övrigt finns det inga särskilda centrala satsningar på särskilda lärargrupper.

Det centrala avtalet ger ingen garanterad löneökning men det finns heller inget tak för hur hög löneökningen kan bli. Lönenivån avgörs lokalt av din arbetsgivare efter förhandlingar med Lärarförbundets lokala fackliga avdelning och lönesamtal med alla lärare. Arbetsgivaren ska motivera en låg eller utebliven löneökning och det ska finnas en handlingsplan för hur man får en bättre löneutveckling.

En engångssumma på 2000 kr kommer också att betalas ut till alla medlemmar i Lärarförbundet på junilönen 2021 om de varit heltidsanställda från 1 april 2021. Om du arbetar deltid eller varit tjänstledig av andra orsaker än sjukskrivning eller föräldraledighet minskas beloppet proportionerligt.

Vad avgör hur mycket jag får i lön?

Lönerna sätts utifrån varje lärares förutsättningar, uppdrag och arbetsinsatser. Lönen ska ha en tydlig koppling till lönesamtal och andra samtal om mål och resultat utifrån kriterier eller mål som satts upp. Den kan också påverkas av lokala satsningar eller prioriteringar, din nuvarande lön och din chefs bedömning av allt detta.

Lärare har haft bättre löneutveckling än arbetsmarknaden i övrigt sedan 2012. Parterna är överens om att attraktiviteten i läraryrket måste öka och i det ingår lönerna.

Varför har Lärarförbundets förhandlare inte kommit överens om en procentuell löneökning centralt i avtalet?

Lärarförbundets förhandlare har bedömt att en sådan central överenskommelse, om en procentuell lönehöjning ”ett märke”, sannolikt skulle ge lägre löneökningar. De kommunala avtalen har inte haft detta sedan 2013. Och det har varit gynnsamt. Ingen kommun har haft en lägre löneutveckling för lärare än märket för andra grupper under den tidsperioden. Lärarbristen innebär att arbetsgivarna behöver betala konkurrenskraftiga löner för att kunna anställa lärare.

Hur kan jag som erfaren lärare agera för att inte få sämre lön än en nyexaminerad kollega?

Du har det nya avtalet i ryggen. I avtalet står att parterna ska arbeta mer aktivt för en lönesättning där kompetens, ansvar men också erfarenhet och arbetsinsats premieras. En lärare ska inte behöva byta jobb för att få en rimlig löneutveckling. Lönerna för nyexaminerade har ökat kraftig under senare år men också lönenivån för de redan bäst betalda. Gör du ett likvärdigt arbete som någon med högre lön så använd de nya argumenten i avtalet. Lyssnar inte arbetsgivaren kan det vara klokt att överväga ett byte av arbetsgivare eftersom du har en stark position på arbetsmarknaden om du är legitimerad och erfaren lärare.

ARBETSMILJÖ OCH KOMPETENSUTVECKLING:

Arbetsgivaren ska enligt avtalet försäkra sig om att du har tid för att fullfölja ditt läraruppdrag och hinna med alla dina arbetsuppgifter under din arbetsstid. Men hur ska det gå till?

Genom att sluta ett lokalt avtal om arbetstid kan arbetsgivaren och Lärarförbundet komma överens om hur din och kollegornas arbetstid ska fördelas. Det kan handla om exempelvis planering, reflektion, kompetensutveckling, förtroendetid och annat som bidrar till att helheten i läraruppdraget fungerar inom din arbetstid. Förutom det nya avtalet kan det vara bra att ta stöd i exempelvis Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Har jag rätt till ett arbetstidsschema? Och med hur kort varsel kan min arbetsgivare presentera ett nytt schema?

Om det finns behov så bör arbetstiden anges i ett schema. Där ska stå när din arbetsdag börjar och slutar samt när du har rast. Schemat ska tas fram i överenskommelse med Lärarförbundets ombud. Du ska få förslaget till schema senast 14 dagar innan det börjar gälla. Det är viktigt att direkt prata med ditt lokala ombud när du fått schemat ifall du anser att förslaget behöver förändras.


Kan jag tvingas arbeta med lovskola?

Nej det är enligt avtalet frivilligt. I avtalet beskrivs två möjligheter att komma överens om arbete med lovskola på dagar som sträcker sig utöver de 194 A-dagarna och det finns beskrivningar om hur dessa ersätts.

Ersätts min övertid som ferieanställd på ett annat sätt än de som har semesteranställning?

Nej det ska ersättas på samma sätt och det gäller bara reglerad arbetstid.

Vilken möjlighet har jag, enligt avtalet, att få kompetens- och yrkesutveckling?

Arbetsgivaren ska säkerställa att kompetensutveckling sker fortlöpande så att verksamhetens kvalité upprätthålls. Det är därför viktigt att tala om för arbetsgivaren vilka behov som finns.
Parterna är också överens om att en lärare inte ska behöva sluta arbeta som lärare för att kunna utvecklas i sitt yrke.
I bilaga M, som gäller ferieanställda, står att i genomsnitt 104 timmar per lärare ska avsättas för kompetensutveckling. Lärarförbundet anser att behovet av kompetensutveckling är lika stort för lärare som är semesteranställda.

ALLMÄNNA FRÅGOR


Varför gick Lärarförbundet med på avtalet? Hade det inte varit bättre med en strejk?

Sammantaget är Lärarförbundets bedömning att avtalet är betydligt bättre än vad man hade kunnat uppnå efter en strejk. De anger att tidigare konflikter på arbetsmarknaden visat att en strejk inte leder till avtal som ger mer än för andra. Och att det inte heller bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö eller en meningsfull kompetensutveckling.


Gäller löneöversynen mig som är föräldraledig eller sjukskriven?

Ja, normalt gäller den alla anställda, även de som är sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga- Under vissa andra tjänstledigheter se ibland lönen över när tjänstledigheten avslutas. För visstidsanställda brukar man ha kommit överens om lönen för hela anställningen, men vid längre eller upprepade visstidsanställningar kan annat ha avtalats.

Källa: Lärarförbundet

Läs hela avtalet HÖK21 här!

LÄS ÄVEN

JA till nytt skolavtal: ”Nu ska vi göra allt vi kan”

Skolavtal 21: Så funkar avtalsförhandlingarna

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.