Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Hamid Zafar: En skandal att betygsstatistik räknas som affärshemligheter

Det var i december som kammarrätten i en dom slog fast att vissa uppgifter om fristående skolor inte längre kan lämnas ut. Det handlar om friskolornas elevsammansättning, alltså uppgifter om elevernas bakgrund, och betygsresultat. Det hjälpte föga att SKR överklagade domen till Högsta Förvaltningsdomstolen.

I dag kom besked om att den inte beviljar prövningstillstånd och domen har vunnit laga kraft.

Vad kommer detta få för konsekvenser?

SIRIS en ovärderlig källa

Skolverket har redan gått ut och meddelat att man kommer att stänga ner databaserna SIRIS och Salsa. När jag jobbade på Skolinspektionen var SIRIS en ovärderlig källa till kunskap om skolor. Genom att hämta ut ett så kallat Skolblad från en skola fick man på ett smidigt sätt ut en rad statistik samlat från en enskild skola. Resultat på nationella prov, betygsresultat i relation till nationella proven, lärartäthet, hur eleverna presterar i de olika ämnen och mycket mer.

All denna statistik har varit offentlig för alla att kunna hämta ut på Skolverkets sida. Snart är det slut med det.

Det kommer också få konsekvensen att mediegranskning av enskilda huvudmän kommer att försvåras. Även om en majoritet av de fristående aktörerna är seriösa finns det också oseriösa sådana som fått sina tillstånd återkallade. Det säger en del om vikten av att insynen i dessa verksamheter ska upprätthållas.

Risk för betygsinflation

När betygsstatistiken inte längre blir offentlig tror jag också att det risken finns för betygsinflation. I dag går det tämligen enkelt att granska skolors betygssättning genom att jämföra elevernas avgångsbetyg med deras resultat i nationella prov. Med den nya lagstiftningen kommer detta omöjliggöras.

Det finns också ett annat, mer principiellt skäl till att statistik rörande betyg och elevsammansättning inte bör sekretessbeläggas. De fristående skolornas verksamheter finansieras uteslutande av skattemedel.

Det mina och dina skattemedel går till bör också präglas av transparens. Oavsett om det rör sig om skola, vård och kultur. Det är inte för mycket begärt. Betraktar du dessa uppgifter som affärshemligheter så får du finansiera din verksamhet med egna medel. Mycket enkelt.

Även om det verkar finnas hyfsat brett motstånd mot den nu fastslagna domen så finns det politiker som uttryckt sitt stöd till den. Centerpartiets utbildningspolitiske talesperson Fredrik Christensson motiverade det med att nuvarande upplägg resulterar i tunga administrativa bördor och svåra sekretessprövningar för små aktörer. Ett fullständigt barockt argument.

Innebär det att små kommuner med begränsad administration på förvaltningen också kan undantas?

PODCAST: Bästa lärarpoddarna för sommarlyssning i hängmattan

Lyssna på Hamid Zafars och Maria Wimans podd "Hamid & Maria"