Sök

Tänk på dig själv – och fyra andra råd om arbetsmiljö

Gå inte tillbaka till arbetet för tidigt om du varit sjuk. Det kan sänka din arbetsförmåga. Illustration: Getty Images

Med en närvarande hälsokris sätts arbetsmiljön under lupp. Hur kan arbetsplatsen förbättras? Här är fem råd från experterna.

Ulf Johanson är professor emeritus i företagsekonomi och knuten till Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet där Emmanuel Aboagye, med.dr i medicinsk vetenskap, forskar. De är aktuella med boken ”Bättre hälsa på arbetsplatsen” (Liber) – en bok som bland annat tar upp vad forskningen säger om vad arbetsmiljön betyder för produktiviteten.

Författarna ger fem råd för att få en bättre arbetsmiljö som lärare:

1. Tänk på dig själv

– Många lärare har en så stark lojalitet i sin uppgift och för sina elever att de försakar sin egen hälsa och tänker inte tillräckligt mycket på den. Det kan få långsiktiga konsekvenser och kvaliteten i arbetet blir sämre. Därför är ett viktigt råd att som lärare faktiskt tänka mer på sig själv, säger Ulf Johanson.

2. Gå inte tillbaka till arbete för tidigt

– Hur man hanterar närvaro och frånvaro är viktigt för produktiviteten. När lärare kommer till arbetet för tidigt efter sjukdom sjunker ibland produktiviteten och arbetsförmågan. Så ett viktigt område för arbetsgivare att titta på, är de anställdas återgång till arbete. Sker den för tidigt kan det skapa dålig hälsa i framtiden för lärare, säger Emmanuel Aboagye.

3. Diskutera hälsan utifrån ramverk

– I vår bok kom vi fram till ett ramverk för att analysera och designa styrsystem för arbetsplatshälsa och arbetsmiljö. Detta kan användas som underlag vid diskussioner. Är man i organisationen inte överens om det mest grundläggande i ramverket – såsom samstämmighet och ett grundläggande synsätt kring hälsa – fungerar inte helheten. Det är viktigt att ha sådana riktlinjer att utgå från när man ser över hälsan på arbetsplatsen, säger Ulf Johanson.

4. Se över miljön

– En del lärare kanske inte har en fast arbetsplats. De har olika klassrum och olika arbetsytor däremellan. Det bör finnas möjligheter för lärare att ha enskilda rum, att stänga om sig. Speciellt eftersom man är med elever en stor del av dagen. När man ser över arbetsplatsmiljön kan en del frågor – relaterade till den funktionella processen – som vi lyfter fram i boken vara viktiga. Exempelvis: Vad är viktigt för framtida arbetsmiljö och arbetsplatshälsa? Vilka är utmaningarna? Vilka strategier och planer kan formuleras för att möta de framtida utmaningarna? Dessa frågeställningar är bra som diskussionsunderlag för många verksamheter, säger Emmanuel Aboagye.

5. Akta er för besparingsiver

– För chefer och ledare är det viktigt att poängtera att den besparingsiver som finns på längre sikt  kan få stora konsekvenser för verksamheter och arbetsplatshälsan. Visst förstår vi att det kan krävas besparingar. Men låt det inte gå ut över hälsan, säger Ulf Johanson.