Sök

5 sätt att träna ditt ledarskap

En hand på axeln kan hjälpa eleven att hålla fokus. Illustration: Getty Images

Lärare som arbetar förebyggande och målmedvetet belönas ofta med lugn och ro i klassrummet.
– Ledarskap kan tränas. Alla kan bli bra, säger professor Marcus Samuelsson som forskar runt didaktiskt ledarskap och tipsar om fem områden som är viktiga för lärares ledarskap.

1 Relationer

Lärare är viktiga vuxna för eleverna. Ju bättre läraren är på att bygga relationer genom att visa omtanke, desto lättare följer eleverna. Bristande relationer är en orsak till stök och bråk.

Men hur kan man träna? Ett sätt är att studera duktiga kollegor. Ett annat är att bjuda in en kollega att lyssna på en lektion, eller filma sig själv.  Antagligen uppmärksammas då den del av ledarskapet som behöver utvecklas. Telefonen kan användas för att spela in samspelet med eleverna. Känns det bekvämt, bjud in eleverna att lyssna och diskutera sedan interaktionsmönster tillsammans med dem. 

2 Regler och rutiner

Rutiner vid lektionens start och slut ger lektionen inramning. Det fångar upp eleverna och skapar en struktur. Elever har i allmänhet inte svårt att följa regler som är begripliga, som de varit med om att bestämma och som de förstår vitsen med. Begränsa antalet regler, välj ut några få som gör störst nytta och använd dem konsekvent, det ska vara enkelt att upptäcka om de bryts. Är regeln att läraren fördelar ordet blir det tydligt att eleven som pratar rakt ut bryter mot överenskommelsen. I vissa fall går det att stoppa eleven genom att uppmärksamma på regelbrottet, hänvisa till logiken bakom fördelningen och sedan återföra eleven till ordningen. I andra fall kanske man väljer att ta upp det senare. Vad och hur läraren gör speglar mandatet för ledarskap och följarskap. En ledare med stort mandat kan göra på olika sätt utan att bli ifrågasatt. Är mandatet mindre blir det viktigare att träffa rätt från början och inte skapa en konflikt. 

3 Motivation och förväntning

Tydlighet är a och o. När eleverna förstår vad som förväntas av dem, och varför, skapar det trygghet. Motivation bygger på att undervisningen är begriplig, meningsfull och hanterbar. Den behöver också möta elevernas intresse, göra dem delaktiga och skapa engagemang. Lärare som sparar på korrigeringar och i stället förstärker önskvärda beteenden hamnar i en positiv spiral. Om tid läggs på att uppmuntra kommer eleverna så småningom att bete sig därefter.

4 Studieklimat

För att skolan ska betyda något måste det vara en plats som uppmärksammar det unika hos varje elev. Eleven behöver känna inflytande och uppfatta sig som viktig för att bidra och vara delaktig. Att växla mellan undervisningsformer gynnar engagemang. Lärarens berättelse har stor betydelse och skapar sammanhang, men lyssnandet måste då och då avbrytas av samarbete och egna diskussioner bland eleverna.

5 Disciplinärt ingripande

Effektiva ingripande skapar trygghet hos elever och tillit för läraren. Det handlar om olika sätt att hindra eller stoppa elever, att avleda och återföra uppmärksamhet till arbetet.

Att röra sig i klassrummet är betydelsefullt för ledarskap. Att dröja på steget vid en elev eller kanske lägga en hand på dess axel blir en signal, en hjälp för eleven att hålla fokus. Styrning genom var man placerar sig i rummet är dessutom ett lugnare sätt än att använda rösten; förebyggande och samtidigt peppande.