Sök

Friskolornas riksförbund: ”Det är en allvarlig anklagelse”

”Reaktionerna på vår rapport ”Se skolans verkliga utmaningar” avslöjar de som är fast i förutfattade meningar”, skriver Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund i en replik.

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund.

Det förvånar att en rektor, som borde vara mån om att återge saker korrekt skriver som hon gör om vår rapport. Linnea Lindquist påstår att vi säger att kommunala huvudmän är sämre än fristående. Det är inte korrekt, tvärtom understryker vi att det finns flera kommunala huvudmän som har ett bra systematiskt kvalitetsarbete och därmed koll på elevernas utveckling. Hon anklagar oss för att vara oärliga och för att frisera statistiken. En allvarlig anklagelse som ju faller tillbaka på Skolverket eftersom det är deras statistik vi använt.

LÄS MER: Här är huvudmannen med flest gymnasiebehöriga nior

Reaktionerna på vår rapport ”Se skolans verkliga utmaningar” avslöjar de som är fast i förutfattade meningar. De utgår ifrån att rapportens syfte är att hävda att friskolor är bättre än kommunala skolor. Men det är inte det som är poängen. 

Svensk skola möter en annan verklighet än för några decennier sedan. Den kanske största förändringen är den kraftigt växande andelen elever med utländsk bakgrund. Att vända svensk skolas resultatutveckling är en verklig utmaning och här behöver alla goda krafter bidra. Rapporten pekar på skolhuvudmannens ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, att ledarskap, styrning och uppföljning spelar roll om man vill fånga upp elever som halkar efter.

LÄS MER: Kritiken mot friskolornas rapport: "Nonsens"

Många grundskolor har problem med resultaten. Men det finns inga enkla lösningar, ingen enkel tombola som blandar eleverna på ”rätt” sätt så att det kommer ut bättre skolresultat. Däremot finns det forskning och goda exempel på hur man kan jobba för att höja kunskapsresultaten. Frågan som borde ställas till varje skolhuvudman, oavsett om det är kommunpolitiker eller friskoleägare, är därför: Vad gör ni för att er skola ska klara av sitt kompensatoriska uppdrag och förbättra elevernas skolresultat helt oavsett elevsammansättning?

Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till en sakligare diskussion men också ett bredare och djupare erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmän. Det skulle vi alla vinna på – inte minst eleverna i alla de skolor som skulle kunna vara bättre än vad de är idag. Den senaste veckans kommentarer inger inget större hopp om att denna förhoppning ska förverkligas.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

FOTNOT: Detta är en replik på debattartikeln ”Friskolerapporten är oärlig och förvanskar sanningen”

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.