Sök

Forskningscentrum är en yrkesmässig kick

Ett forskningscentrum för de egna ­lärarna finns på Saltsjöbadens Samskola i Nacka. Syftet är att bygga en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Matematiklärarna Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm tycker att projektet har utvecklat dem yrkesmässigt.

För tre år sedan startade Saltsjöbadens Samskola ett forskningsprojekt som går ut på att vetenskapen ska få ta plats i klassrummet. Lärarna får redskap att forska på sin egen undervisning och målet är att de ska utvecklas i sin undervisningsroll och att eleverna ska nå bättre resultat. Men målsättningen är också att visa att svensk skola kan bli avsevärt bättre genom att lärarna bedriver egen forskning.

Under ett helt läsår får lärarna forska på deltid – sammanlagt 7,5 poäng på avancerad nivå – vid Luleå tekniska högskola. Vetenskaplig ledare för projektet är professor Tomas Kroksmark. Han ansvarar för att kurspaketet ska ge både teoretiska och praktiska kunskaper om hur forskning kan organiseras i skolan.

Samskolans första kull lärare har redan sammanställt sina resultat, och forskningsartiklarna finns samlade i en antologi, ”Forskande lärare som arbetar heltid i skolan”, som getts ut av förlaget Studentlitteratur. Nu är nästa kull lärare på skolan igång med sin forskning.

Saltsjöbadens Samskola

Saltsjöbadens Samskola i Nacka utanför Stockholm är en skola från förskoleklass till årskurs nio. Skolan har cirka 900 elever från skilda upptagningsområden.

Matematiklärarna och utvecklingsledarna Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm har precis avslutat sitt forskningsår. De valde att jobba med ett gemensamt projekt – ”Vilka resultat kan strukturerad problemlösning ge?”. 

– Vi undersökte varför den traditionella svenska matematikundervisningen inte når upp till de resultat som skolor i exempelvis Japan och Singapore visar. I forskningsprojektet tog vi fram en femstegsmodell som delvis bygger på hur undervisningen ser ut i framför allt Japan, dit vi också reste och hämtade kunskap, inspiration och idéer, säger Ann-Sofie Berg.

De forskade under ett läsår och med två klasser i årskurs fem i fokus. Eleverna fick göra både ett före- och eftertest samt intervjuas om hur de upplevde undervisningen.

– Vi är helt fascinerade över resultatet. I stort sett alla elever förbättrade sin problemlösningsförmåga. Vissa elever visade snudd på chockerande kunskapsutveckling och kunde gå vidare till högstadiets nivå, säger Maria Lindholm.

Att få forska på sin egen ­undervisning och undersöka på ­vilket sätt man ­skapar bästa förutsättningar för lärande har varit ­extremt ­givande.

För dem själva har forskningen varit en kick yrkesmässig, och de har fått en ännu starkare relation till sin arbetsplats.

– För oss har projektet varit väldigt stimulerande. Att få forska på sin egen undervisning och undersöka på vilket sätt man skapar bästa förutsättningar för lärande har varit extremt givande. Ett stipendium gav oss möjligheten att åka på en studieresa till Japan. Där fick vi bekräftat det vi redan kommit fram till i vår forskning, säger Maria Lindholm.

–När vi var inne i den mest intensiva skrivfasen lade vi två helger på att åka bort och skriva. Att blanda skrivande med spa gav oss mer energi och vi kunde i lugn och ro fokusera på vår forskning. Detta var något som vi bekostade själva, säger Ann-Sofie Berg.

Att skolans ledning är så pådrivande har varit helt avgörande för skolans forskande kultur, menar duon.

– Att det ingick forskning i tjänsten var anledningen till att vi sökte oss till Samskolan. Det är ­fantastiskt att få jobba på en skola med undervisning som vilar på vetenskaplig grund, och där didaktiken får stort utrymme. Det märks i lärarrummet. Det är hög nivå på våra didaktiska diskussioner, vi lärare emellan har extremt givande samtal, säger Maria Lindholm.

Lärarakademien i Saltsjöbaden

Ett projekt vid Saltsjöbadens Samskola för att bygga upp ett forskningscentrum. Ambitionen är att Lärarakademin ska bli ett centrum för erfarenhetsutbyte, kring forskning och utveckling av undervisning, för skolor i Nacka, landet och internationellt.

Att projektet minskar avståndet mellan lärarnas vardag och forskarvärlden är ännu en positiv faktor, tycker de.

–För oss lärare är projektet en ­introduktion till forskning. Det finns ju ibland ett avstånd mellan forskning och lärande, och det kan vara svårt att knyta forskningen till skolans verklighet. Traditionellt har forskning om skolan varit något som har bedrivits på universitetet – långt från skolans värld. Men på det här sättet blir inte glappet mellan de som jobbar i skolan och inom universitetsvärlden lika stort, säger Ann-Sofie Berg.

Hur har ni hunnit med att forska?

– Projektet har krävt att vi har varit strukturerade, och vi har varit rädda om vår forskartid.  Och skolledningen har varit mycket stöttande.

Det här har gjorts hittills

  • Lärare på Samskolan har studerat en första kurs på 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå, som en introduktion till skolforskning.
  • Inom ramen för studierna genomförde lärarna en studie i sin egen undervisning och/eller lärande och didaktik. Syftet var att ge lärarna redskap för att forska, utvärdera och analysera undervisningens innehåll och format i relation till studieresultat samt utforma förändringsåtgärder för att nå bättre resultat.
  • Alla lärare har skrivit varsin vetenskaplig artikel. Slutuppsatserna har sammanställts till en antologi (”Forskande lärare som arbetar heltid i skolan”, Studentlitteratur 2019).