Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Svenska lärare har största digi-behoven

OECD har sammanställt uppgifter om länders förberedelse för digital undervisning, innan covid-pandemin. Andelen nordiska lärare som upplevde störst behov av utveckling på området finns i Sverige.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har sammanställt uppgifter från Pisa och Talis, för att se hur lärare och rektorer upplevde förberedelsen inför den distansundervisning som corona-pandemin kom att kräva.

I Sverige upplevde en dryg femtedel av lärarna stort behov av professionell utveckling på området. I Danmark var siffran hälften så stor.

Samtidigt ligger svenska lärare över medel i användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) på lektionerna. I Sverige uppger 63 procent av lärarna att de ofta eller alltid använder digitala verktyg i undervisningen – OECD-snittet ligger på 53 procent.

I Danmark, där 11 procent av lärarna uppgav att de hade stort behov av att lära sig mer om digitala verktyg, var samma siffra 90 procent.

Utbildningen främjas

Här uppger nästan lika stor andel av de tillfrågade lärarna, 88 procent, att elevernas inlärning främjas en hel del eller mycket av digitala verktyg.
Bland svenska lärare var den andelen 65 procent.

I Sverige hade 37 procent av lärarna lärt sig om digital undervisning på lärarutbildningen, vilket motsvaras av 47 procent i Danmark.

För nära hälften av de danska lärarna (47 procent) ingår IKT i professionsutvecklingen, medan det samma gäller för 65 procent av de svenska lärarna.