Sök

”Friskolerapporten är oärlig och förvanskar sanningen”

Friskolornas riksförbund har släppt en rapport som heter ”Se skolans verkliga utmaningar”. Rapporten är oärlig och den friserar statistiken, skriver skoldebattören Linnea Lindquist.

Rapporten för fram att friskolor har bättre kvalité och därmed lyckas bättre med sitt uppdrag om man jämför med kommunala huvudmän. Rapporten för även fram att fler elever i friskolor lämnar grundskolan med fullständiga betyg i jämförelse med kommunala huvudmän. Rapporten är oärlig och den friserar statistiken.

I rapporten skriver man om Göteborgs kommun som ett exempel på en kommun som misslyckas med sitt uppdrag. Man utelämnar det faktum att av Göteborgs 23 skolor som inte har någon nyanländ elev så är 21 friskolor.

I rapporten utelämnar man helt det faktum att kommunala huvudmän har ett mer omfattande uppdrag än vad friskolor har. Kommunala huvudmän har utbudsansvar vilket betyder att man är skyldig att erbjuda skolplacering åt alla sina invånare. Man är dessutom skyldig att bedriva skola i alla delar av kommunen och alla elever ska ha en skolplacering i skälig närhet till sitt hem. Det är kostnadsdrivande eftersom en kommunal huvudman aldrig kan ha full beläggning i sina skolor.

Här är huvudmannen med flest gymnasiebehöriga nior

I rapporten nämner man inte det omfattande kommunala uppdraget kommunala huvudmän har, ett uppdrag som de fristående huvudmännen inte har. Även det är kostnadsdrivande för de kommunala huvudmännen. Vi har dessutom ett system med likvärdig skolpeng vilket gör att de kommunala huvudmännen inte får ersättning för sitt omfattande uppdrag.

Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan F-3 i Angered.

I rapporten skriver man om elevsammansättning och man påstår att även fristående skolor har ett krävande elevunderlag, att fristående skolor har elever med utländsk bakgrund och nyanlända på vissa håll i princip i samma utsträckning som kommunala huvudmän.

Det man utelämnar är det faktum att det är en högre andel elever med utländsk bakgrund i friskolor som kommer från länder med högt HDI (human development index) Det betyder att på fristående skolor har de högre andel elever där föräldrarna kommer från länder med hög utbildningsnivå och ett högt mått av välstånd. Det är stor skillnad om dina föräldrar är analfabeter från en by i Afrika eller om du har högutbildade föräldrar från till exempel Tyskland.

I rapporten för man fram att kommunala huvudmän är sämre än fristående huvudmän på systematiskt kvalitetsarbete och att det skulle vara en förklaring till att en högre andel elever på fristående skolor lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Även det är att förvanska sanningen.

Vi vet från studier och statistik att fristående skolor är mer generösa i betygssättningen. Vi vet att betygsinflationen är omfattande på många friskolor. Vi vet från studier och statistik att det som påverkar elevernas resultat framförallt är föräldrarnas utbildningsbakgrund, elevernas härkomst och fördelningen mellan flickor och pojkar. Det är kösystemets segregerande effekt som skapar friskolornas mindre resurskrävande elevunderlag. 

Det är oärligt att påstå att kommunala skolor skulle vara sämre skolor. Vi måste prata om skolor med bra och dåliga förutsättningar, inte bra och dåliga skolor. 

Linnea Lindquist, skoldebattör

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.