Sök

V: "Marknadsskolan berövar barn chansen till ett bättre liv"

På Läraren.se kommer samtliga skolpolitiska talespersoner för riksdagspartierna att debattera i åtta dagar. Den här gången Daniel Riazat, Vänsterpartiet.

Avskaffa marknadsskolan och möjligheten att bedriva skola i aktiebolagsform, mer resurser till skolan och lättillgängligare lärarutbildning. Det vill Vänsterpartiet se, skriver partiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat, som är den siste av riksdagspartiernas företrädare att skriva i Lärarens debattserie.

Grundprincipen för Vänsterpartiet och målet med vår politik är att svensk förskola och skola ska vara jämlik och jämställd, där alla barn och unga ges samma rätt till utbildning. En skola som ger barn lika chanser är också kompensatorisk, det vill säga den förmår ge mer stöd till den som kommer från sämre förutsättningar. Under lång tid fanns det en vilja till detta. Politiska reformer la grunden för en av världens bästa skolor. Så är det inte längre. Alldeles för många barn går idag miste om en bra skolgång, särskilt barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet. Det är ett misslyckande, inte bara för det enskilda barnet, utan också för samhället i stort.

Framtiden förstörd för tusentals barn

Sverige är extremt. Som enda land i världen råder det fri dragningsrätt på de skattemedel som ska gå till våra barns utbildning. Pengarna vi betalar i skatt för våra barns skolgång och framgång går till vinster i skolkoncerner och hamnar i skatteparadis. Dessutom leder den marknadsanpassade skolan till betygsinflation, segregation och ökad ojämlikhet. Privatiseringsexperimentet med marknadsskolan har förstört möjligheterna för tusentals barn. Om elevernas föräldrar är låg- eller höginkomsttagare, akademiskt skolade eller inte, invandrade eller svenskfödda, spelar en allt större roll för dina möjligheter att klara skolan. Marknadsskolan är ett monumentalt misslyckande. Det tycker en majoritet av svenska folket och stora delar av lärarkåren. Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan och ta bort möjligheten att bedriva skola i aktiebolagsform.

Barnens rätt till utbildning kan inte vänta. Varje år är det nya elever som skickas igenom systemet utan tillräckliga kunskaper. För varenda en av dem är det en förlorad livschans. Det räcker inte att åtgärda systemfelen med den privatiserade skolan. Skolan måste också tillföras mer resurser, det är bara så vi kan skapa en skola som kan möta barn utifrån deras olikheter och skiftande behov. De senaste årtiondena har pengarna till skolan minskat. Det krävs satsningar inte bara på undervisning utan också på elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd. Alltför många barn far illa idag och den psykiska ohälsan bland unga är utbredd.

Att anställa någon som är obehörig ska alltid bara vara en tillfällig lösning.

Sverige har idag en väldigt stor lärarbrist. Det är självklart väldigt allvarligt. Utöver att utbilda bort bristen behöver fler lärare lockas tillbaka till skolan och förskollärare till förskolan. Många utbildade lärare och förskollärare jobbar idag inom andra branscher. Samtidigt jobbar många obehöriga som vikarier inom skolan och förskolan. Idag gör bristen att det i praktiken är möjligt att som obehörig få jobba flera år i sträck på samma skola eller förskola. Vi är övertygade om att den som väljer att fortsätta jobba som lärarvikarie under flera år också har kapaciteten att klara av att ta en lärarexamen. Idag saknas tillräckliga incitament för många huvudmän att stötta sina vikarier att läsa sig till behörighet. Det går även att konstatera det faktum att många fristående skolor har färre behöriga lärare eftersom det är billigare att ha obehöriga lärarvikarier. Vänsterpartiet vill se högre krav på huvudmännen att möjliggöra för obehöriga att läsa till behörighet. Att anställa någon som är obehörig ska alltid bara vara en tillfällig lösning.

Lättare att utbilda sig

Det måste också bli lättare att utbilda sig efter grundskolan oavsett vem du är, tjockleken på din plånbok eller var i landet du bor. Alltför många barn börjar aldrig gymnasieskolan eller hoppar av i förtid. Gymnasieskolan ska kunna möta alla barns behov, och inte som idag bygga på konkurrens.

Vänsterpartiet vill satsa på hela utbildningssystemet. Från förskola till universitet och yrkeshögskola behöver kvaliteten och tillgängligheten öka. Det ska inte spela någon roll om du bor i ett miljonprogramsområde eller på landsbygden, rätten till likvärdig utbildning och bildning är grundläggande. Vi vill se fler lärare, tidigare insatser för barn som har det kämpigt och förbättrad tillgång till lärande genom hela livet. Med ett statligt huvudansvar för skolan som fördelar resurser utifrån behov, avskaffande av marknadslogiken i skolan och mer makt till professionen är detta möjligt.

Daniel Riazat (V), utbildningspolitisk talesperson.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.