Sök

SD: "Vi måste nedmontera flumskolan"

På Läraren.se kommer samtliga skolpolitiska talespersoner för riksdagspartierna att debattera i åtta dagar. Den här gången Richard Jomshof, Sverigedemokraterna.

Statligt huvudmannaskap, tydligt fokus på kunskapsinlärning och förbud mot muslimska friskolor, är några av de frågor som Sverigedemokraterna prioriterar kring skolan. Det skriver Richard Jomshof, skolpolitisk talesperson för SD, som är näst ut av partiernas företrädare att debattera på Läraren.se.

Svensk skola har blivit alltmer stökig och våldsam. Samtidigt har vi kunnat se oroväckande resultat i olika internationella kunskapsmätningar och att en allt för stor andel av eleverna går ut med ofullständiga betyg. Vidare har segregationen ökat kraftigt. Det behövs ett omtag och en nystart för att åtgärda de problem svensk skola brottas med. Förklaringen till den uppkomna situationen står att finna i årtionden av mångkulturalism och massinvandring. Lägg därtill socialistisk flumpedagogik, kravlöshet och den totalt misslyckade kommunaliseringen av den svenska skolan.

Svensk skola är ett nationellt intresse. Den första reformen vi behöver genomföra är därför att återinföra ett statligt huvudmannaskap. En statlig finansieringsmodell kan säkerställa en större likvärdighet i skolan samtidigt som vi kan ta fram tydliga nationella ordningsregler och riktlinjer för skolan. Först då kan vi garantera en skola där alla lärare, föräldrar och elever vet vad det är för regler som gäller och att de är lika för alla.

Vidare måste vi nedmontera dagens flumskola och återinföra kunskapsskolan. Skolan har ett huvudmål vilket är att förmedla kunskap. För att det ska vara möjligt krävs tydligare fokus på kunskapsinlärning och en tydligare lärarroll där vi återupprättar statusen för lärarna. Skolan har i dag ofta ett för stort fokus på grupparbeten och ”egen faktasökning”. Vi vet att det finns väldigt många elever som inte klarar av detta arbetssätt. Därför måste vi våga ifrågasätta detta och erbjuda eleverna mer av klassisk katederundervisning, där vi är väldigt tydliga med vad de behöver lära sig. Samtidigt måste undervisningen anpassas mer efter de enskilda elevernas förutsättningar. Nivågruppering ska ske i kärnämnena. Elever med behov av särskilt stöd ska erbjudas små undervisningsgrupper alternativt resursskolor. Särskilt duktiga elever ska ges undervisning på högre nivå. Nyanlända ska undervisas i förberedelseskolor, detta tills de har uppvisat både språkkunskaper och ämneskunskaper att ingå i en vanlig klass.

Lärarnas auktoritet och möjlighet att upprätthålla studiero har medvetet monterats ner.

En förutsättning för lärande är en god arbetsmiljö. Det gäller för såväl lärare som elever. Lärarnas auktoritet och möjlighet att upprätthålla studiero i klassrummen har dock medvetet monterats ner. Med tanke på att samhället ser ut som det gör är det inte förvånande att våld, mobbning, sexuella trakasserier samt etniska och religiösa motsättningar har fått fäste i skolan. Genom tydliga nationella riktlinjer ges lärarna större befogenheter att upprätthålla studiero samtidig som vi ser till att skolor omedelbart flyttar på elever som inte fungerar i den ordinarie skolsituationen. Detta för att säkerställa att dessa elever får hjälp med att hantera sina problem samtidigt som övriga elever får en trygg, säker och lugn skolmiljö. Föräldraansvaret för elevers uppfostran behöver betonas samtidigt som betydelsen av gott uppförande framhävs genom införande av ordningsomdömen.

Samtidigt måste vi arbeta för en skola som genomsyras av sammanhållning, respekt och en djupare förståelse för vårt kulturarv, våra gemensamma normer och värderingar. Våra friheter och rättigheter ska värnas minutiöst. Flickor och pojkar ska behandlas jämställt. Därför vill vi införa ett förbud mot den kvinnoförtryckande slöjan i svensk skola samtidigt som vi inför ett förbud mot muslimska friskolor. Det handlar inte minst om att dessa elever ska få en rimlig chans att bli en integrerad del av det svenska samhället.

Avslutningsvis vill jag understryka att Sverigedemokraterna är emot otillständiga vinster, vi vill att skolor som missköter sig och inte håller sig till styrdokumenten ska stängas och vi kan mycket väl tänka oss att seriöst diskutera kösystem och skolpengens utformning. Men, vi står upp för och värnar elevers och föräldrars rätt att själva välja den skola som passar barnen bäst. Att som Socialdemokraterna vilja begränsa valfriheten och skylla alla problem på friskolesektorn är däremot inte seriöst och leder inte till några som helst förbättringar.

Richard Jomshof (SD), skolpolitisk talesperson.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se