Sök

S: "Skolans drivkraft kan inte vara vinstjakt"

På Läraren.se kommer samtliga skolpolitiska talespersoner för riksdagspartierna att debattera i åtta dagar. Den här gången är det skolminister Lina Kihlblom Axelsson (S) som har ordet.

Dagens marknadsstyrning leder i stället till att elever reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras och att betygsinflationen eskalerar. Det är ett system vi måste ifrån, skriver skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S), i Lärarens debattserie med riksdagspartierna.

Alla som har arbetat i skolan vet att den kan bli bättre. Resurser och rätt förutsättningar behöver på många håll komma på plats. Samarbete och kollegialt lärande behöver alltid vara ledstjärnor för skolutvecklingen, inte konkurrens och förytligande av kunskapsuppdraget.

Och inget säger att vi med rätt politiska beslut och prioriteringar inte kan nå dit. För svensk skola var tidigare en av världens bästa och mest jämlika. Läraryrket var attraktivt och att arbeta i skolan hade hög status. Dit ska vi tillbaka igen.

Men då har inte Sverige råd med nedskärningar, att pengar läcker ur skolan eller att elever inte får det stöd de har rätt till. Lärare och rektorer måste ges förutsättningar att ge varje barn och elev den utbildning de har rätt till – oavsett om det är i förskolan, skolan, fritidshemmet eller i vuxenutbildningen. Vi måste tillbaka till ett skolsystem som har tillräckligt med resurser och som har ett fokus: Att alla barn och elever rustas för vuxenlivet.

Skolans drivkraft kan då inte vara vinstjakt eller konkurrens om skolpeng.

Skolans drivkraft kan då inte vara vinstjakt eller konkurrens om skolpeng – utan den behöver vara att förmedla kunskap och se till att varje elev utvecklas till kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Dagens marknadsstyrning leder i stället till att elever reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras och att betygsinflationen eskalerar. Skolsystemet befäster och ökar klyftorna i samhället i stället för att motverka dem.

De här problemen med dagens skolsystem ser lärarprofessionen. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt och Sverige återfå en av världens bästa och mest jämlika skolor behöver pengar avsedda till skolan stanna i skolan. Lärare behöver ha de befogenheter de efterfrågar och samhället måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolsystemets utveckling.

Därför vill vi socialdemokrater att:

  1. Samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolan. Vi ska ha en svensk skola där fokus alltid är på elevernas lärande – inte på vinstjakt eller konkurrens. Lärare ska behandlas med respekt och deras integritet och möjlighet att utföra sitt arbete utan otillbörlig yttre påverkan ska stärkas. Pengar avsedda till förskolan och skolan ska gå just dit och inte till privata vinstuttag. Skolvalet ska vara gemensamt och göras rättvist för alla elever. Så kan fler anställas i skolan, lärarna avlastas och fler elever lära sig mer.
  2. Fler lärare ska utbildas och anställs. Allt börjar med en bra lärare. Den lärarbrist som i dag råder sänker kvaliteten i skolan, förstärker ojämlikheten och försvårar nödvändiga satsningar i hela skolsystemet. Vi måste se till att alla barn och elever möter behöriga lärare oavsett var i landet man bor. Då kan lärare inte behandlas som diversearbetare, utan de behöver stöttning av en rad yrkeskategorier som kan avlasta lärarna, till exempel lärarassistenter, klassmentorer, barnskötare, skolkuratorer och socialpedagoger.
  3. Mer makt ska flyttas till lärarna och rektorerna att besluta om sin kompetensutveckling. De nationella professionsprogrammen för förskollärare, lärare och rektorer ska fortsätta utvecklas för att erbjuda bättre och mer relevant kompetensutveckling och bidra till att karriär- och löneutvecklingen blir mer transparent och rättvis.
  4. Skolan ska vara till för alla elever och utslagningen ska upphöra. Ingen elev ska halka efter eller hållas tillbaka. Då behöver skolsystemet hänga ihop och satsningar göras på alla delar. När läroplaner och betygssystem kontinuerligt förbättras ska det vara med starkt inflytande från profession och forskning, så att det gynnar lärande och utveckling. Lärare och elevhälsa ska ha mandat och förutsättningar att sätta in det stöd som behövs i ett tidigt skede.
  5. Vi ska ha en rättvis resursfördelning och tidigare och mer kraftfulla insatser ska göras för de elever som behöver det. Det gäller i såväl förskolan, skolan som fritidshemmet – och inte minst från socialtjänst, vården och andra myndigheter. Skolan kan inte göra allt, utan behöver först och främst få vara skola. Då behöver hela samhället backa lärarna.

Min vision är att vi ska ha en svensk skola med ett fokus – elevernas lärande. Då är det avgörande att lärarna ges rätt förutsättningar. Så kan Sverige åter få en av världens bästa och mest jämlika skolor.

Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se