Sök

C: "Bort med onödig administration i skolan"

På Läraren.se kommer samtliga skolpolitiska talespersoner för riksdagspartierna att debattera i åtta dagar. Så här skriver Fredrik Christensson, Centerpartiet.

Skoldebatten har varit allt annat än nyanserad under de senaste åren. Svarta rubriker med stora bokstäver om ”en skola i kris”, och ”ett förfall”. Samtidigt som debatten pågår, går varje dag lärare och rektorer till sitt jobb, med uppdrag att göra skillnad för eleverna i klassrummet. En yrkeskår med stark kompetens, som parerat såväl smittutbrott, hög personalfrånvaro och elevfrånvaro samt nya undervisningsformer under pandemin, skriver Centerpartiets utbildningspolitiske talesperson, Fredrik Christensson.

Låt oss inte glömma bort att svensk skola står sig fortsatt stark. Många barn och unga får idag en bra skolgång, men inte alla. Kunskapsresultaten har de senaste decennierna sjunkit och likvärdigheten i svensk skola har försämrats. För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential behöver vi förstärka det som vi vet av forskning och beprövad erfarenhet fungerar. Konsekvenserna av en skola som inte lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag är stora och sätter prägel på resten av livet. Därför är det angeläget att sätta in tidiga insatser och en skola som bättre än idag utgår från elevers behov och förutsättningar. Det handlar om att ge större flexibilitet och fler verktyg för lärare att agera och mindre detaljstyrning. Att säkra att fler elever klarar skolan är vår största prioritet.

Centerpartiet vill därför se följande reformer.

  1. Stärk förskolan. Förskolan är en fantastisk resurs som lägger grunden för livslångt lärande. För att utjämna livschanser och ge fler barn en bra start behöver vi en likvärdig förskola av hög kvalitet. Vi behöver utbilda fler förskollärare och det måste därför bli lättare för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare medan de jobbar i förskolan. För att stärka barnskötarrollen ytterligare vill Centerpartiet se ett barnskötarlyft och en standardisering av grundutbildning för barnskötare.
  2. Ge kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Lärare och rektorers mandat och arbetsmiljö måste kraftigt förbättras. För att förskolelärare, lärare och rektorer ska kunna garanteras kompetensutveckling genom hela yrkeslivet är det viktigt att professionsprogrammet kommer på plats. Fler karriärvägar är viktigt, bland annat för att bryta den pedagogiska segregationen och få de skickligaste lärarna att arbete med eleverna med svåraste förutsättningarna.
  3. Minska administrationen och förbättra arbetsmiljön. För att fler lärare och rektorer ska vilja söka sig till, och trivas i yrket behöver arbetsmiljön förbättras och administrationen minskas. Rektor behöver ges förutsättningar att vara pedagogiska ledare och lärare att planera och genomföra sin undervisning. Förutom att fler yrkesgrupper behöver finnas i skolan för att avlasta rektorer och lärare, måste onödig administration som inte leder till en kunskapshöjning hos eleven bort och skolans administrativa system förbättras. Rektorer behöver mer stöd och mandat från huvudmännen, och mindre detaljstyrning, för att orka och kunna utföra sitt uppdrag. Vi måste även komma bort från kortsiktiga och riktade statsbidrag och istället ge huvudmän och rektorer långsiktiga förutsättningar att planera sin verksamhet. Vi ser även ett behov av att skärpa straffen för hot och våld riktat mot skolpersonal som agerar inom ramen för sitt uppdrag.
  4. Säkerställ särskilt stöd för elever utifrån behov. Det behövs mer insatser för elever med svårast förutsättningar. För Centerpartiet är det tydligt att det måste bli lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp, att resursskolor behöver utvecklas, att insatser behöver göras för att stärka särskolan och skolans kunskaper och stöd till barn med neuropsykiatriska svårigheter måste öka. Det kräver att fler speciallärare utbildas och att resursfördelningssystemet ses över för att säkerställa att elever med störst behov får det stöd som de har rätt till.
  5. Satsa på elevhälsan. Den psykiska ohälsan bland landets unga har ökat de senaste åren, inte minst under pandemin. Det är viktigt att öka barn och ungas psykiska hälsa för att de även ska kunna fokusera och prestera på skolgången. Vi vill göra elevhälsa till ett obligatoriskt ämne i rektorsutbildningen, och att övrig skolpersonal också erbjuds utbildning. Elevhälsan kan inte ensamt stävja utvecklingen. Därför måste samarbete med sjukvården och socialtjänsten utvecklas och tillgängligheten förbättras bland annat genom att använda mer digitala medel inom elevhälsan.

    Utöver dessa reformer behöver vi även utveckla det fria skolvalet, för att skolan fullt ut ska kunna ge alla elever möjlighet att lyckas. Förskola och skola är inte vilken verksamhet som helst. Vi ska ställa synnerligen höga och tydliga krav på alla skolhuvudmän. Våra gemensamma skattepengar ska gå till seriösa och långsiktiga aktörer som bedriver utbildning utifrån skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Vi kommer aldrig tolerera någon form av undermålighet i välfärden.

Fredrik Christensson (C), utbildningspolitisk talesperson.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.