Sök

MP: "Lärarna måste vara överordnade aktieägarna"

Så länge var sjunde elev går ut grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program är det direkt stötande att inte varenda skattekrona avsedd för skolan stannar i skolan. I en skola som sätter elevens lärande främst kan det inte vara aktieägarnas vinstkrav eller kommunens sparkrav som är högsta auktoritet. Det måste vara läraren, skriver MP:s ledamot i utbildningsutskottet, Annika Hirvonen.

Vi måste tillbaka till en skola som litar till lärarnas och rektorernas kompetens. Som ger dem förutsättningar och mandat att göra ett bra jobb och möta varje elev utifrån barnets naturliga lust att lära, även när eleven har stora behov av särskilt stöd. Vi behöver förbättra arbetsmiljön i skolan och locka fler att utbilda sig till lärare – och till att stanna kvar i yrket. Det behövs också en förstärkning av andra yrkesgrupper i skolan som jobbar tillsammans med lärarna med att möta elevernas behov av stöd och vägledning. För att nå dit behöver vi ge skolan ökade resurser, bryta skolsegregationen och komma bort från vinstjakten och marknadslogiken.

Marknadslogiken driver på skolsegregationen eftersom vinstutdelande friskolor tjänar mer pengar ju fler elever med välutbildade föräldrar och små stödbehov som man kan locka till sig. För att inte skolbolagen ska kunna göra än större vinster på att skära ner på kvaliteten för mycket krävs mer detaljregleringar och kontroller. Det leder till ständigt ökande krav på dokumentation vilket belastar lärare och rektorer, och gör det svårt för mindre skolor att klara sig. Marknadsskolan har också försvårat arbetssituationen för lärarna eftersom den i någon mån har gjort elever och föräldrar till kunder. Ingen förälder ska kunna hota med att ta sin skolpeng och gå om barnets betyg inte höjs.

  1. Förbjud vinstutdelande aktiebolag i skolan. Skolan ska inte vara en marknad och vinstutdelningen måste få ett stopp. Det är hög tid att göra upp med vinstjakten från anonyma aktieägare långt borta från skolans vardag. Vinstfrågan handlar inte om att alla friskolor skulle vara dåliga (det är de inte), den handlar istället om vad marknadslogiken gör med hela skolsystemet. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst. 
  2. Bryt skolsegregationen och gör skolvalet fritt och rättvist för alla. Idag förstärker skolvalet segregationen kraftigt. Det måste inte vara så. Vi vill inrätta ett gemensamt antagningssystem för skolan där ingen ska kunna paxa plats på förhand. Alla barn ska få samma chans, oavsett föräldrar och bakgrund.
  3. Ge lärarna fler kollegor. Lärare måste få en bättre arbetsmiljö och förutsättningar att känna att man räcker till och kan göra ett bra jobb. Allt som skolan ska göra kan inte göras av lärare – de behöver fler kollegor i form av bland andra skolbibliotekarier, speciallärare och skolsköterskor.
  4. Ge alla barn rätt till fritids. Fritids kompletterar skolan med bland annat social och språklig träning för barnen, men de barn som har störst behov av verksamheten saknar ofta rätt att gå där. Miljöpartiet vill stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet och lagstifta om att även de barn vars föräldrar inte arbetar ska få rätt att gå på fritids.
  5. Staten behöver ta ansvar för ökad och jämlik finansiering av skolan. Det finns inget mer kortsiktigt än att spara på skolan. Skolorna behöver mer resurser och en finansieringsform som skyddar skolan från att bli krockkudde i kommunbudgeten. Idag har skolor och förskolor i utsatta områden ofta sämre förutsättningar än andra skolor, med färre utbildade och erfarna lärare och fler elever med större behov. För att ge alla barn en likvärdig utbildning vill vi miljardsatsa på ökad jämlikhet i skola och förskola.

Ett bra utbildningssystem är nödvändigt för att ge varje barn möjlighet att nå sin fulla potential. Det är också avgörande för att vi ska kunna bygga ett hållbart demokratiskt samhälle och hantera framtidens utmaningar. Skolan är grunden för ett gott och jämlikt samhälle. Och lärarna är skolans viktigaste resurs.

Annika Hirvonen (MP), ledamot i utbildningsutskottet.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.