Sök

Debatt: Ministern, ge alla elever egna läromedel

En fungerande, processorienterad undervisning saknas i dagens skola, skriver debattören Rolf Ekelund.

Undvik de torra kunskapskraven i läroplanen, förse eleverna med egna läromedel och upphör med ständiga bedömningar. Först då har vi en bättre undervisning i skolan, Lina Axelsson Kihlblom, vår nya skolminister.

Förmodligen lär sig en stor del av eleverna mer på fritiden än under skolans lektioner. Med hjälp av digitala verktyg tillskansar de sig snabbt och enkelt kunskaper inom många olika fält och ofta på slående höga nivåer.

I stället för att ta fasta på denna uppenbara kunskapstörst som finns hos eleverna väljer skolan nu inte sällan att fjärma undervisningen från digitaliseringen. Smarta telefoner beslagtas och elevdatorer lyser allt oftare med sin frånvaro. Däremot använder läraren gärna datorn för att visa filmer för klassen; filmer som ofta hämtats från YouTube.

Läroböcker har sedan länge i stor utsträckning saknats i svensk skola. Som utgångspunkt för undervisningen används i stället läroplanens snustorra kunskapskrav med anslutande rigorösa bestämmelser om bedömning och betygssättning.

Just korta filmer synes vara den form av lärresurs som används mest frekvent. Företeelsen påminner mycket om forna tiders auktoritära undervisning, då läraren föreläste och barnen satt som ”tända ljus” i sina bänkar. Men då hade eleverna tillgång till läroböcker där de kunde ta del av fakta och sammanhang. Dagens elever sakar ofta denna möjlighet.

Med en lätt överdrift kan man påstå att dagens undervisning antingen är auktoritär eller kaotisk. Vad som saknas är en fungerande processorienterad undervisning. Sådan praktiserades tidigare med framgång i många skolor, framför allt under 1980-talet. Utbildningsministern Jan Björklunds (Fp, L) skolreformer satte emellertid punkt för fortsatt utveckling av en demokratiskt formad undervisning.

Nu gällande styrdokument föreskriver att eleverna ska matas med små portioner undervisning enligt respektive ämnens kunskapskrav. Dessa framstår inte sällan för eleverna som isolerade ”prov” som ska betas av, bedömas och betygsättas, vart och ett för sig. Undervisningen blir otillåtet fragmentarisk och mekanisk, och elevernas motivation uteblir.

Hur ser då receptet för en bättre undervisning ut?

Jo, förse alla elever med egna läromedel i samtliga teoretiska ämnen, ge dem också egna uppkopplade datorer, och låt dem vid behov använda sina telefoner på lektionstid. Undvik läroplanens kunskapskrav och utgå istället från varje ämnes centrala innehåll. Upphör med ständiga bedömningar och betygsättning. Låt eleverna redovisa sina kunskaper på lämpligt sätt och ge dem beröm för de avsnitt de lyckats bäst med. Låt eleverna själva välja om de vill arbeta enskilt, i par eller i grupp och handled eleverna individuellt, så långt det är möjligt.

 

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, f d läromedelsförläggare, tidigare ordförande i branschorganisationen Föreningen svenska läromedelsproducenter (FSL)

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se