Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Så ska regionerna få fler ungdomar att vaccinera sig

Regionerna har lite olika strategier för att få fler ungdomar att vaccinera sig. Läraren har kartlagt hur läget ser ut i regionerna.
Några exempel är vaccinationsbussar, vaccinering på skolor och lärosäten, drop-in mottagningar och individuella kallelser till förbokade tider.

Region Skåne

Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne:

– Vi har gått ut med information till elever och vårdnadshavare via gymnasieskolornas kanaler. De som inte nås den vägen får ett direktutskick. Därutöver så kör vi riktade kampanjer i sociala medier och via kollektivtrafiken. Några av våra privata vaccinationsmottagningar samarbetar med gymnasieskolorna och vaccinerar på plats.  Det finns en tydlig ”ålderseffekt”, där ju äldre man är desto större är vaccinationsviljan.

Region Blekinge

Arbetsgruppen för vaccin mot covid-19:

– Våra 16-17-åringar har varit mycket aktiva på kort tid vilket innebär att vi i dagsläget inte ser något behov av några riktade insatser för dem. Gruppen 18-29 år går fortfarande uppåt om än långsammare och här har vi hittills uppmanat gruppen i media, både pressträffar, i lokalpress, sociala medier under ett antal veckor att det är dags att vaccinera sig. Vi kommer även öppna för mer tillgänglighet med kvällsöppna tider för att se om det ger effekt.

Region Dalarna

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare i Region Dalarna:

– Vi öppnade för vaccination ett par veckor innan skolan började för 16-17 åringar. De kan fortsatt boka tid men nu vaccinerar vi också i alla gymnasieskolor. Regionens kommunikationsavdelning har en riktad kampanj mot unga och smittskyddsenheten informerar när skolor t ex tycker att extra informationsbehov finns. Vi planerar också att eventuellt informera via ungdomsmottagningarna och att kalla (alla) som ännu inte vaccinerat sig. 18-29 år har lägre vaccinationstäckning än övriga grupper precis som i resten av landet.

Region Gotland

Christine Senter, leg. Psykolog och regional vaccinsamordnare i Region Gotland:

 – Vi har en av de högsta täckningsgraderna i Sverige men vi arbetar aktivt med att nå fler. Ungdomar har fått riktat utskick om hur vaccination går till. De som inte bokat tid har fått ett nytt informationsbrev hem under vecka 35. Vecka 37 och 38 är vi på gymnasieskolorna och ger dos 2 till ungdomar men erbjuder också dos 1 till ovaccinerade ungdomar. Elevhälsan på gymnasieskolorna informera om covidvaccinationer och erbjuder hjälp att boka tid för vaccination. Under vecka 37 åker vi runt med vaccinationsbuss för att nå både ungdomar och andra som inte vaccinerat sig. Vi gör riktade inlägg med ungdomar på Facebook som berättar om varför de vaccinerar sig. I gruppen 18-24 år har hittills 73 procent vaccinerat sig eller bokat tid för vaccination. Med en vaccinationsbuss på campusområdet försöker vi att nå studenter under en dag. 

Region Gävleborg

Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg:

– Vi har drop-in, tidbokning och vaccination på vissa gymnasieskolor. När det gäller gruppen 18-24-åringar så har de inte varit lika snabba att boka sina tider som tidigare åldersgrupper. Vi följer täckningsgraden.

Region Halland

Inget svar

Region Jämtland Härjedalen

Cornelia Brusmark, chefläkare Covid-19-vaccinsamordnare i Region Jämtland Härjedalen:

– Vi har med hjälp av Länsstyrelsen etablerat ett samarbete (sedan sommarens start) med representanter för länets alla kommuner inkl. skola, elevhälsa, folkhögskolor och regionens samordnare med uppdrag mot skolor. Vi för en kontinuerlig dialog kring vaccinationstäckning, riktade insatser och uppföljning. I nuläget finns en god vaccinationsvilja, men riktade informationsinsatser och även vaccinationsinsatser ute i länet i anslutning till utbildningscentra kommer att bli aktuellt. Vi har i nuläge inte valt att använda oss av kallelser. Vi kommer rikta insatser utifrån FHM statistik.

Region Jönköping

Josefin Olsson, samordnare i Region Jönköping:

– I Region Jönköping har alla ungdomar som är födda 2005, 2004 och 2003 men som ännu inte har fyllt 18 år fått brev hemskickat med information om att boka tid för covidvaccination. 

Skolchefer och gymnasiechefer har deltagit i möten med regionen för att alla gymnasieskolor ska kunna etablera samarbete med en vårdcentral. Elevhälsan på gymnasieskolorna ger ungdomarna hjälp och stöd i hur de kan boka tid för vaccination. 

Flera gymnasieskolor och vårdcentraler samarbetar för att kunna vaccinera eleverna på plats alternativt erbjuder särskilda drop-in tider när eleverna kan komma till vårdcentralen. För statistik vad det gäller vaccinationstäckningen så hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Region Kalmar

Inget svar

Region Kronoberg

Marie Lendahls, pressekreterare kommunikationsavdelningen region Kronoberg:

– Vi har uppmanat våra externa vaccinatörer att använda sig av drop in och vaccination på andra platser för att få fler att vaccinera sig. Just nu pågår vaccination på gymnasieskolor i flera av länets kommuner.

Vi försöker höja vaccinationsgraden ytterligare genom t ex vaccination på Linnéuniversitetet.

Region Norrbotten

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten:

– 45 % (V 33) av norrbottniska 16-17-åringar har påbörjat vaccinering. Diskret lägre än i landet i genomsnitt men det beror nog mest på hur det prioriterats. Jag upplever att vaccinationsviljan är god – även bland tonåringarna.

Region Stockholm

Ingrid Åberg, informatör vaccinationsprogrammet i region Stockholm:

– För att underlätta vaccinationen av ungdomarna i gymnasieåldern samarbetar vi med kommunerna i regionen och har exempelvis hälsoinformatörer på plats som kan samtala med personer om vaccin och bussar med drop in tider som besöker gymnasieskolor. Det är också möjligt för skolor att gruppvis boka tid på vaccinationsmottagningar.

Region Sörmland

Inget svar

Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala:

– Region Uppsala har kallat 16-17-åringarna med förbokade tider. Vi har nära samarbete med kommunerna som får informationsmaterial om hur ungdomar kan boka en ny tid ifall de missat sin bokade tid.

I gruppen 18-24 år samarbetar Region Uppsala bland annat med universitet och studentkårer för att nå ut till fler unga med information. Vi har också infört drop-in på alla vaccinationsplatser för att göra det så enkelt som möjligt att vaccinera sig. 

Region Värmland

Anders Nordmark, regional vaccinsamordnare i region Värmland:

– Varje vecka har vi kontakt med skolcheferna i länets kommuner. Status för vaccinationstäckning delas då så respektive kommun kan bistå med riktad kommunikation till aktuell åldersgrupp. Vi har etablerat kontakt med gymnasieskolor som kan ha ett mer utsatt läge, ex.vis med internatverksamhet. 

Riktad information skickas till samtliga personer födda 2005 och äldre. Till icke myndiga bifogas en samtyckesblankett. Möjlighet till vaccination efter mognadsbedömning finns också. Målgruppsanpassad kommunikation sker via olika kanaler, i sociala medier etc.

För att förbättra vaccinationstäckningen ytterligare kan det bli riktade vaccinationsinsatser på gymnasieskolor där täckningsgraden är något lägre. 

Region Västerbotten

Anna Kauppi, smittskyddssjuksköterska i Västerbotten:

– Vi ser en mycket god vaccinationsvilja bland ungdomar i åldern 16-17 år. Vi kan åka ut till gymnasieskolor och vaccinera på plats men vaccinationsmottagningarna ligger i nära anslutning till de flesta gymnasieskolor. 

Hälsocentraler uppmanas att ha drop-in för vaccinering för att sänka tröskeln för de som har svårt att boka tid på nätet. 

Informationsbrev om hur man bokar tid har skickats ut med brev till alla som är skrivna   i Västerbotten oavsett åldersgrupp. Vi har inte kallat individer med bokade tider då     vaccinationen är frivillig. 

Riktad information sker via vår kommunikationsstab genom sociala medier till personer under 30 år.

Region Västernorrland

Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i region Västernorrland:

– Vi har mycket gott samarbete med kommunerna och elevhälsan när det gäller gymnasieungdomarna. I kommuner med vaccinationslokaler på gångavstånd ser elevhälsan till att eleverna kommer till oss. I kommuner med större avstånd vaccinerar vi på skolorna i samverkan med elevhälsan. Ungdomarna har också möjlighet att boka tid för vaccination på samma sätt som övriga i länet.

Region Västmanland

Åke Tenerz, medicinsk stabschef i region Västmanland:

– Vi har ett pilotprojekt med mobil enhet som åker runt till några gymnasieskolor och vaccinerar. Ska utvärderas nästa vecka. Men på det hela taget har intresset för vaccination i denna åldersgrupp varit hyggligt.

Region Västra Götaland

Patrik Rosell, pressekreterare i region Västra Götaland:

– Våra vaccinatörer uppmuntras att samarbeta med kommun och gymnasieskolor. Det finns både exempel på egna tider till gymnasieungdomarna och vaccination på plats i skolan. Vi skickar inga kallelser.

Region Örebro

Inget svar.

Region Östergötland

Inget svar

Så många ungdomar har vaccinerats

Den nationella ålders- och regionuppdelade statistiken, som uppdateras varje torsdag, finns här:

LÄS ÄVEN

FHM: Så bra har lärarna varit på att vaccinera sig

FHM: Därför blir det inget barnvaccin