Sök

Nationella proven våren 2021 ställs in

Nationella proven ställs in under våren 2021 för att lätta på lärarnas arbetsbörda och ta igen undervisning. Bild: Regeringen.se

Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan. Bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna det för med sig i skolan.

LÄS MER: Lärarförbundet: Då ska nationella prov slopas

– De nationella proven är ett viktigt inslag i den svenska skolan. Ett genomförande kräver dock att eleverna inför proven har fått en likvärdig undervisning och att skolor, lärare och elever har möjlighet att göra proven på ett likvärdigt sätt. Skolverket bedömer att inget av dessa krav går att uppfylla, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Ett annat viktigt syfte med beslutet att ställa in vårens nationella prov, förutom för årskurs 3, är att minska arbetsbördan och underlätta den arbetssituation som pandemin orsakar skolans personal.

För att stödja lärarna inför bedömning och betygssättning kommer Skolverket att tillgängliggöra andra slags prov som kan fungera som bedömningsunderlag.

LÄS MER: Så lyckades Lärarförbundet få igenom familjekarantän – spelet bakom

Nationella proven i åk 3 ska genomföras men behöver inte redovisas nationellt

I årskurs 3 har de nationella proven en annan funktion än i övriga årskurser. Provens funktion är främst att följa upp elevers lärande och vara underlag för fortsatt planering av undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. För att avlasta lärarna i årskurs 3 tar Skolverket bort kravet att redovisa elevernas provresultat på nationell nivå.

– De här proven ingår i garantin för tidiga stödinsatser och är ett viktigt underlag för att elever ska få de stödinsatser de behöver, säger Peter Fredriksson.

Proven genomförs under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

LÄS MER Wiman: Borttagna nationella prov är som en fis i rymden

Lättar arbetsbördan

– Ett beslut att ställa in nationella prov är inte önskvärt med det bedöms nödvändigt. Proven håller hög kvalitet och är ett bra stöd i betygsättningen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

En positiv konsekvens av det här beslutet kan vara att lärare och elever får mer tid till undervisning och det kommer naturligtvis också lätta lärarnas arbetsbörda i vissa avseenden, säger ministern.

LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand: Lätta på kraven – annars slutar skolan fungera